Hawthorn Singapore

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ Hawthorn Language School สถาบันสอนภาษาคุณภาพที่มีแคมปัสหลักอยุ่ที่เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (Hawthorn Melbourne) เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ Hawthorn Language School (Singapore) เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน TMC Academy ที่ก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 ณ ปัจจุบัน TMC Academy เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยการได้รับประกาศนียบัตร 4-Year EduTrust Certification นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Hawthorn) แล้ว สถาบันยังมีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ และหลักสูตรเฉพาะด้านระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอน : Holiday English หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (ระยะเวลา 4 สัปดาห์) Certificate in English Preparatory Course for IELTS เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์…

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์ Study in Singapore

Singapore

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ กับ iep-study เรียนต่อสิงคโปร์ กับ iep-study (Inter Education Plus Co.,Ltd.) เป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์ ที่แนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนสิงคโปร์มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี สำหรับ คอร์สภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ โครงการซัมเมอร์สิงคโปร์ โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนสิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ เราแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องและเลือกสถาบันการศึกษาที่เหมาะกับผู้เรียน น้องๆ จะได้รับคำแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมและทางเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนต่อสิงคโปร์ โดยสถานศึกษาในสิงคโปร์ที่เราแนะนำได้รับรองการรับรองคุณภาพจากรัฐบาลสิงคโปร์ (EduTrust) ดังนั้นผู้ปกครองและน้องๆ มั่นใจไนสถาบันการศึกษาที่เราแนะนำว่ามีคุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลสิงคโปร์ นอกจากนี้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า ทีมงานเราจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการสมัครเรียน การทำวีซ่านักเรียนสิงคโปร์ การจัดหาที่พักนักเรียนในสิงคโปร์ และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนจบจบการศึกษา  >> สอบถามข้อมูลเรียนต่อสิงคโปร์ โทร. 093 492-9451 หรือ Line id: @iepstudy  คลิกเลือกหัวข้อที่สนใจ English Program เรียนภาษาที่สิงคโปร์ School program เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ Bachelor Degree เรียนป.ตรีที่สิงคโปร์ Master Degree เรียนป.โทที่สิงคโปร์ Singapore…

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ ซัมเมอร์สิงคโปร์

SSTC

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ English course (Short-Term) เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ กับสถาบัน SSTC ด้วยประสบการณ์การจัดให้มีการเรียนการสอนมากว่า 40 ปี ในประเทศสิงคโปร์ สถาบัน SSTC ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ Edutrust จึงมั่นใจได้ในคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนชั้นเรียนที่ไม่ใหญ่จนเกินไป ทำให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน นอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบันรวมถึงสถานที่ตั้งของสถาบันที่อยู่ใจกลางประเทศสิงคโปร์ ในห้าง City Square Mall ที่บริเวณชั้นล่างเป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานี Farrer Park    เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ ระยะสั้น 4 สัปดาห์ คอร์สภาษาอังกฤษที่สถาบัน SSTC ระยะเวลาเรียน 3 – 4 สัปดาห์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระยะเวลาจำกัด หรือนักเรียนที่ต้องการหาประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆ สำหรับน้องๆ ที่ไม่เคยเดินทางต่างประเทศ การเริ่มจากการเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ จะทำให้น้องไม่รู้สึกลำบากในปรับตัว การเดินทาง การใช้ชีวิต และอาหารการกิน  ตารางเรียน:  วันจันทร์ -…