Degree Swiss BHMS

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ B.H.M.S. B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร น้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงน้องๆ ที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 1 ปี ในด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) และการจัดการโรงแรม (Hospitality management)   หลักสูตรที่เปิดสอน การจัดการโรงแรม Bachelor Degree in Hotel and Hospitality Management ปริญญาตรีด้านการโรงแรม หลักสูตร 3 ปี ด้านการทำอาหาร Bachelor Degree in Culinary Arts ปริญญาตรีด้านการทำอาหาร หลักสูตร 3 ปี…

Switzerland

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิส เมื่อกล่าวถึงระบบการศึกษาโดยทั่วไปสำหรับหลักสูตรการเรียนในมหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรที่มีชื่อเสียงสำหรับการเรียนต่อสวิสคือ การเรียนต่อด้านการโรงแรม (Hospitality – Hotel Management) หลักสูตรการประกอบอาหาร (Culinary Arts) สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเป็นหัวหน้าแผนกครัว หรือเชฟ (Chef) และการบริหารจัดการงานอีเวนท์ (Event Management) สำหรับปริญญาตรี หลักสูตรโดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 3 – 4 ปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย และปริญญาโท 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของคณะที่เลือกเรียนและมหาวิทยาลัย การเรียนจะเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง Switzerlandสวิตเซอร์แลนด์City of Zurichซูริค – ลูเซิร์นVisa Swissวีซ่านักเรียน เตรียมความพร้อม & ข้อควรรู้ (Work & Study in Switzerland) เรียนต่อสวิส และฝึกงานมีรายได้ในสวิตเซอร์แลนด์ ภาษาอังกฤษ น้องๆ ควรเตรียมผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ Academic IELTS 5.0…