Degree Swiss BHMS

เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ B.H.M.S. B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร น้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงน้องๆ ที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 1 ปี ในด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) และการจัดการโรงแรม (Hospitality management)   หลักสูตรที่เปิดสอน การจัดการโรงแรม Bachelor Degree in Hotel and Hospitality Management ปริญญาตรีด้านการโรงแรม หลักสูตร 3 ปี ด้านการทำอาหาร Bachelor Degree in Culinary Arts ปริญญาตรีด้านการทำอาหาร หลักสูตร 3 ปี…