study in Spain

เรียนต่อสเปน เรียนภาษาสเปน เรียนป.ตรี – โทที่สเปน

เรียนต่อสเปน เรียนต่อปริญญาตรีสเปน เรียนต
UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

Hola Spain !!  ทำไมควรเรียนต่อสเปน ?  

  • ค่าเรียนไม่แพง ป.ตรี เริ่มต้นปีละ €4,800 หรือ 192,000 บาท
  • เรียนป.โท MBA หลักสูตร 1 ปี ค่าเรียน €8,900 หรือ 356,000 บาท
  • ค่าครองชีพไม่สูง เฉลี่ยเดือนละ €300 – €500 
  • เลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน
  • ภาษาสเปนเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นอับดับที่ 2 รองจากภาษาอังกฤษ


เรียนต่อสเปน เรียนภาษาสเปน ucam

เรียนต่อสเปน เรียนภาษาสเปน เรียนป.ตรี – โทที่สเปน 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ตั้งอยู่ทางใต้ของสเปนในเมือง Murcia ที่มีสภาพอากาศที่อบอุ่น ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ในปัจจุบัน UCAM มีจำนวนนักศึกษาถึง 15,000 คน และคณะอาจารย์ 1,000 คน โดยสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรภาษาสเปนและหลักสูตรภาษาอังกฤษ

Undergraduate & Postgraduate courses in English

Bachelor Degree in English Program ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : Bachelor of Business Administration (BBA)
ระยะเวลา: 4 ปี
ค่าเรียนรายปี: €6,000 (240,000 บาท)
เปิดภาคเรียน : ตุลาคม
การฝึกงาน: นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานก่อนจบการศึกษา

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ : Bachelor of Modern Languages (German, French)
ระยะเวลา: 4 ปี
ค่าเรียนรายปี: €4,800 (192,000 บาท)
เปิดภาคเรียน : ตุลาคม
การฝึกงาน: นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานก่อนจบการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา : Bachelor of Physical Activity and Sport Sciences
ระยะเวลา: 4 ปี
ค่าเรียนรายปี: €6,000 (240,000 บาท)
เปิดภาคเรียน : ตุลาคม
การฝึกงาน: นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานก่อนจบการศึกษา

Master Degree in English Program ปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ : Master of Business Administration (MBA)
ระยะเวลา: 1 ปี
ค่าเรียนรายปี: €8,900 (356,000 บาท)
เปิดภาคเรียน : ตุลาคม
การฝึกงาน: นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานก่อนจบการศึกษา

SHARE

LEAVE A REPLY