BRPs (Biometric Residence Permits) คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรสำหรับการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร

Biometric Residence Permits (BRPs) คืออะไร สำคัญอย่างไรสำหรับน้องๆ ที่เรียนต่ออังกฤษ 

BRPs คือบัตรอนุญาติให้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร เกินกว่าระยะเวลา 6 เดือน

– สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเกินกว่า 6 เดือน
– น้องๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเรียนต่ออังกฤษระยะสั้นๆ เช่น เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน น้องจะได้รับสติ๊กเกอร์วีซ่าตามระยะเวลาของหลักสูตรนั้นๆ โดยไม่ต้องขอรับบัตร BRPs
– ในกรณีที่น้องถือวีซ่า Tier 4 General Student Visa สำหรับการเข้ามาเรียนต่อในสหราชอาณาจักรเกินกว่า 6 เดือน น้องจะได้รับสติ๊กเกอร์วีซ่าที่แปะอยู่บนพาสปอร์ตน้องสำหรับระยะเวลา 30 วันแรกเท่านั้น เสมือนเป็นวีซ่าชั่วคราว เนื่องจากน้องสามารถเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรก่อนวันเริ่มเรียนได้ 30 วัน หลังจากที่น้องเดินทางมาถึงแล้ว ควรรีบขอรับบัตร BRPs ภายใน 10 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามา โดยสามารถขอรับที่ไปรษณีย์ที่ได้แจ้งไว้ในช่วงที่ดำเนินการทำวีซ่า ดังนั้นก่อนจะทำวีซ่า น้องๆ ควรจะมีกำหนดการเดินทางที่แน่นอนแล้วและกำหนดวันเดินทางก่อนวันเริ่มเรียนเพียง 30 วันเท่านั้น
– น้องๆ ที่เริ่มเรียนด้วยหลักสูตร Pre-Sessional น้องๆ ไม่จำเป็นต้องขอรับบัตร BRPs แต่เมื่อจบหลักสูตร Pre-Sessional แล้ว จะต้องทำเรื่องขอรับบัตร BRPs ก่อนเริ่มเรียนหลักสูตรหลัก

**บัตร BRPs จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินทุกครั้งในการเดินทางเข้า-ออกจากสหราชอาณาจักร

BRPs มีข้อมูลอะไรบ้าง

– ชื่อ และ วันเดือนปีเกิด
– เพศ
– สัญชาติ
– สถานที่และวันที่ออกบัตร
– ลายนิ้วมือ และรูปถ่าย
– ประเภทของวีซ่า
– สิทธิ์ในการทำงาน

SHARE

LEAVE A REPLY