เรียนต่อเกาหลี เรียนภาษาที่เกาหลี เรียนต่อมหาวิทยาลัยในเกาหลี

ประเทศเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี หรือเรียกทั่วไปว่า เกาหลีใต้ (South Korea) มีประชากร ประมาณ 50 ล้านคน มีกรุงโซล (Seoul) เป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรอาศัยอยู่ในกรุงโซล ประมาณ 10 ล้านคน ทางทิศเหนือของประเทศมีพรมแดนติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้นแบ่งแยกอยู่ เกาหลีมีชุดประจำชาติเรียกว่า ฮันบก ประเทศเกาหลีไม่มีศาสนาประจำชาติ ประชาชนประมาณครึ่งหนึ่ง ไม่มีศาสนา รองลงมานับถือศาสนาคริสต์และพุทธ ตามลำดับ สกุลเงินที่ใช้ในประเทศเกาหลี คือ สกุลวอน (KRW)

ด้านการศึกษา ประเทศเกาหลีมีการจัดแบ่งระบบการเรียนแบบ 6 – 3 – 3 – 4 เหมือนกับประเทศไทย คือ ประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 4 ปี แต่ที่แตกต่างจากไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ด้วยกัน คือ ระบบการศึกษาในประเทศเกาหลี ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการจัดระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดย “The World Top 20 Education Poll” โดยการนำปัจจัยทางด้านการศึกษา มาเป็นเกณฑ์ในการสำรวจครั้งนี้ เช่น คะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ของระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อัตราการสำเร็จทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น การศึกษาในประเทศเกาหลีสมัยใหม่ มุ่งเน้นความรู้ทางด้านเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลูกสร้างนิสัยของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับยวุชนรุ่นใหม่ มีการแข่งขันทางด้านการเรียนอย่างหนักทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ประกอบการเรียน

 

Saejong University

College of Hospitality Tourism Management (วิทยาลัยการจัดการ การบริการและการท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยเซจง เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศเกาหลีที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการบริการและการท่อง เที่ยวในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรนี้ทางมหาวิทยาลัยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากจนทำให้มีการขยาย จัดตั้ง เป็น ”วิทยาลัยการจัดการ การบริการและการท่องเที่ยว” ในปี 1998 มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเฉพาะทางในทุกด้านต่าง ๆ สำหรับ การบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว เนื่องจาก เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยการบริการและการจัดการการท่องเที่ยวได้มีการขยายอย่าง ต่อเนื่องและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการต้อนรับของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในประเทศเกาหลี

เป้าหมายด้านการศึกษา

 • ในการผลิตบุคลากรมืออาชีพที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและด้านการปฏิบัติของการบริการและการท่องเที่ยว
 • การวิจัยและพัฒนาทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ในการบริการและการท่องเที่ยว

The Department of Hospitality, Tourism, and Foodservice Management

ภาควิชาการสอน ธุรกิจด้านการบริการ การท่องเที่ยวและการบริการด้านอาหาร การเรียนการสอนที่มุ้งเน้นเทคนิคในการแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและมีประสิทธิภาพในการใช่ทักษะในการตัดสินใจ จะเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความหลากหลายของการปฏิบัติและวิธีการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงแรม สายการบิน ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ศูนย์การประชุม สวนสนุก และองค์กรอื่น ๆ ในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

หลักสูตรที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี :

Undergraduate Courses for department Hospitality,

Tourism and Foodservice Management

Academic\Years Semesters Category Course Credit Hours
1st year 1st semester Required Principles of Management 3
Elective Understanding of the Hospitality Management
2nd semester Required Principles of Accounting
Principles of Economics
Elective Understanding of the Foodservice industry

 

Standard complete table

Academic\Years 1st semester 2nd semester
1st Year English composition 1 2 English composition2 2
Society and Value 2 Writing and Speaking 2
Introduction to Computer-O 3 Principles of Economics 3
Principles of Management 3 Principles of Accounting 3
Freshman Seminar 1 1 Freshman Seminar 2 1
Enterpreneurship 1 1 Sejong Volunteer1 1
Etc. 8 Etc. 7
Total 18 Total 18

 

4 สาขาวิชา

 1. Hotel Management การจักการโรงแรม
 2. Franchise Management of Hotel·Restaurant·Tourism
 3. Foodservice Management การจัดการการบริการด้านอาหาร
 4. Hotel Restaurant Business

รู้จักกับภาคสาขาวิชา

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก เหล่านี้: ที่พัก, การขนส่ง, สถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวที่ Sejong University จะสร้างความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่ น่าตื่นเต้นและเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ปริญญาทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวจะเน้นการพัฒนาความเข้าใจเฉพาะของการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการศึกษารายละเอียดของการจัดการและธุรกิจ นอกจากนี้จะได้เรียนพื้นฐานลายละเอียดการบริหาร อื่นๆ ซึ่งนักเรียนจะเน้นเรียนรายละเอียดในวิชานั้นๆเป็นพิเศษ เพื่อจะได้ทำให้นักเรียนรู้จักกับเรื่องๆต่างที่เกิดขึ้นขณะมีการทำงาน และสามารถพัฒนาและจัดการอุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหตุนี้เองจะมีการนำเข้าชมสถานที่การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และฝึกงานกับบริษัทท่องเที่ยว เพราะจะทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับตัวอย่างจาก การทำงานจริง

จุดมุ่งหมายวิชาการ

ผลิตมืออาชีพที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาชีพหลังจบการศึกษา

บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก Sejong University จะได้รับการยกเว้นจากการทดสอบขอเขียนของเมื่อเข้าสมัครทำงานในโรงแรมระดับ 3 ในเกาหลี  ดังนั้นจึงมีบัณฑิตใหม่จำนวนมากที่ได้โอกาสเข้าไปในทำงานอยู่ในโรงแรม คอนโด บริษัทการท่องเที่ยว สวนสนุก บริษัทจัดงานการสันทนาการและจัดกิจกรรมต่างๆ รีสอร์ท ร้านอาหาร องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี

คุณสมบัติของผู้สมัครปริญาตรี

 1. จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. มี ผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับคณะ Faculty of Business Administration, Faculty of Hospitality, Tourism and Food Service Management, Computer Science and Engineering  ( IELTS 5.5 หรือ  TOEFL: PBT 550, CBT 210,  IBT 80 )
 1. มีผลสอบภาษาเกาหลี Topik Score ในกรณีที่เลือกเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี  Dance: Level 2 / Music Korean Language and Literature; Communication Arts; Business Administration: Level 4 / Others: Level3
 1. ค่าสมัคร KRW 150,000 (USD 150)

เอกสารที่ใช้สมัครสำหรับระดับปริญญาตรี

 • Application Form, Study Plan and Agreement for Verification of Academic Record
 • Three passport-sized photos
 • An official document that shows the parent-child relationship between the applicant and his/her parents
 • A Copy of the applicant and both parents’ passport
 • Applicant’s or sponsor’s verification of deposit (VOD) of a minimum of USD 20,000
 • Documents verifying the applicants’ proficiency of the Korean or English language
 • Portfolio of the applicant’s artwork/accomplishments ※ Art/PE department applicants only
 • Official diplomas or certificates of (expected) graduation of high school
 • Official transcripts of all years of high school
 • Official certificate of university enrollment or official certificate of completion/graduation
 • Official transcripts of all years of undergraduate study
 • Official academic verification if applicable
 • Two recommendation letters Optional
 • Secondary School Graduation Exam / College Entrance Exam Scores
 • Transcripts and attendance records from Korean Language Program

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมปริญญาตรี

ประมาณ KRW 4,161,500  (USD 3,701) ถึง KRW 5,362,500 (USD 5,120)**** ต่อภาคการศึกษา

**** ขึ้นอยู่กับคณะที่เลือกเรียน และค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า กรุณาสอบถามข้อมูลจาก IEP เพื่อข้อมูลที่ update อีกครั้ง

ค่าที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

ห้องพักเตียงคู่ ประมาณ 1,600 USD ต่อ 6 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา

Intake: ช่วงรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี **

Fall Semester

รับสมัครประมาณ:   ปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

ประกาศผลสมัคร:    ประมาณ กลางเดือนมิถุนายน ของทุกปี

ชำระค่าธรรมเนียน:   ประมาณ ต้นเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

เปิดภาคการศึกษา:   ต้นเดือน สิงหาคม ของทุกปี

Spring Semester

รับสมัครประมาณ:   กลางเดือนกันยายน ถึงต้นเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี

ประกาศผลสมัคร:    ประมาณ กลางเดือนธันวาคม ของทุกปี

ชำระค่าธรรมเนียน:   ประมาณ ต้นเดือนมกราคม ของทุกปี

เปิดภาคการศึกษา:   ต้นเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี

** ระยะเวลาต่างๆ มหาวิทยาลัยจะกำหนดช่วงที่แน่นนอนในแต่ละปี

Loading...