Incredible India ... ทำความรู้จักอินเดีย

ประเทศอินเดีย มีวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานและมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในการสื่อสาร ประชากรที่มีมากถึงพันกว่าล้านคนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นอกจากจำนวนประชากรที่มากแล้ว อินเดียยังมีข้อได้เปรียบได้เรื่องของภาษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการของอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นชาติที่มีความอัจฉริยะในวิชาการคำนวณและคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้เองในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าไปเรียนต่ออินเดีย จำนวนมากขึ้นในทุกๆปี เหตุผลหลักๆ คือเรียนต่ออินเดีย ได้ภาษา ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงกว่าเรียนในเมืองไทย และประสบการณ์

Although primarily concerned with providing a space to show works of visual art, art galleries are sometimes used to host other artistic activities, such as performance arts, music concerts, or poetry readings.

เมืองแนะนำในอินเดีย

Empty section. Edit page to add content here.

Section 2

Empty section. Edit page to add content here.