เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาลสิงคโปร์

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ เตรียมสอบโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เรียนต่อ โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ เริ่มต้นที่ Zesprion …

ประวัติสถาบัน: Zesprion เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ใจกลางประเทศสิงคโปร์ บริเวณถนน Balestier ที่ห่างจากออชาร์ดเพียง 15 นาที Zesprion คือสถาบันที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ (ประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) // เตรียมสอบหลักสูตร Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level // รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อสิงคโปร์ และหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น // ซัมเมอร์สิงคโปร์ ในช่วงปิดภาคเรียน สถาบัน Zesprion ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนนานาชาติ เช่น ไทย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนามฯ นอกจากนี้สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานหน่วยงานรัฐบาลของสิงคโปร์ Edu Trust เป็นะระยเวลาถึง 4 ปี ผู้ปกครองและนักเรียนจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน

การเรียนการสอน

หลักสูตร: การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการสอนจากทีมผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่นักเรียน รวมถึงสนับสนุนนักเรียนให้มีความคิดริเริ่ม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี วิธีการ และเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น มัลติมิเดีย การทำแผนที่ความคิด (mind map)ที่ทำให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้สอนยังให้คำปรึกษานักเรียนแบบตัวต่อตัวทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงบวกให้แก่นักเรียน สถาบันได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ นักเรียนที่จบหลักสูตรจากสถาบันมีความพร้อมในการสอบวัดระดับเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่าการสอบ AEIS (Admission Exercise for International Students)

การสอบ AEIS
โรงเรียนเอกชนสิงคโปร์

Preparatory Course for Admission to Government Schools – Primary 5, Secondary 1,2 & 3

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับประถม และมัธยม 1-3

ทำไมควรเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม ก่อนสอบเข้ารร.รัฐบาลสิงคโปร์ (AEIS) ?

 1. นักเรียนต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับระบบการเรียนของสิงคโปร์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ และด้วยการสอบ AEIS จัดให้มีการสอบเพียง 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี หากเตรียมตัวไม่พร้อมและไม่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ จะต้องรอสอบใหม่ในปีการศึกษาถัดไป
 2. เกณฑ์อายุของการเรียนในแต่ละระดับชั้นปีในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ทางรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีการกำหนดเกณฑ์อายุไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากนักเรียนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมที่ดี และจะต้องทำการสอบมากกว่า 1 ครั้ง ก็อาจมีอายุเกินกว่าเกณฑ์การรับสมัครในชั้นปีการศึกษาที่ต้องการได้  
 3. การเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้ทางด้านวิชาการในการสอบ AEIS วิชาที่ใช้สอบประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และเนื่องจากระบบการเรียนของสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน นักเรียนต่างชาติที่ยังขาดความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษควรต้องพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก่อนเข้าร่วมการสอบ  และสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ที่จะต้องประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนว่า มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เทียบเท่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบการเรียนสิงคโปร์ เนื่องจากในแต่ละประเทศใช้หลักสูตรการเรียนที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติของนักเรียน: 

 1. นักเรียนที่ต้องการสอบเข้า Primary 5 ควรจบการศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 มีอายุระหว่าง 9 – 12 ปี 
 2. เรียนต่อสิงคโปร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Secondary 1) นักเรียนควรจบการศึกษาในระดับชั้น ป.6 และมีอายุระหว่าง 12 – 14 ปี
 3. ผู้เรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Secondary 2) นักเรียนควรจบการศึกษาในระดับชั้น ม.1 และมีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี
 4. การเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Secondary 3) นักเรียนควรจบการศึกษาในระดับชั้น ม.2 และมีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี

วิชาที่ใช้ในการสอบ AEIS

 1. English Language
 2. Mathematics 

วัตถุประสงค์ในการเรียน 

 1. หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติในด้านภาษาอังกฤษที่จะเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนสิงคโปร์ ทั้งด้านการอ่านทำความเข้าใจ การเขียนภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2. ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและแนวทางการเรียนในระบบสิงคโปร์มากขึ้น
 3. ช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
 4. นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนเพื่อสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์ได้อีกด้วย 

แนวทางการเรียนการสอน 

 • บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามหลักสูตรการเรียนของสิงคโปร์
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ ที่เหมาะกับนักเรียนใจแต่ละระดับชั้น
 • ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงการสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอน คือภาษาอังกฤษเท่านั้น 
 • นักเรียนจะมีบั๊ดดี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย 
 • การสอบวัดระดับ (Mock Tests) ในทุกๆ สัปดาห์ ผู้ปกครองจะได้รับ report รายงานผลและพัฒนาการของนักเรียน ผู้ปกครองสามารถคาดคะแนได้ถึงโอกาสที่นักเรียนจะสอบผ่านการคัดเลือกให้เรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์
 • การเสริมสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มความสามารถให้กับนักเรียน เช่น การโต้วาที การนำเสนอ การทำงานกลุ่ม การจัดกลุ่มการแสดง 
 • เกมส์เสริมสร้างความรู้ เช่น การแข่งสะกดคำ ฯลฯ 
 • กิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน เช่น การแข่งขันกีฬา การทัศนศึกษาในสิงคโปร์ 

การเรียนการสอนที่ Zesprion เน้นที่การเรียนทฤษฏีควบคู่กับการฝึกฝนทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบจริง บรรยากาศในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก ประมาณ 7-12 คน ทำให้ผู้สอนเข้าถึงนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการที่สถาบันให้ความเอาใจใส่และดูแลนักเรียนเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงทำให้นักเรียน ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีความใกล้ชิดสนิทกันเป็นอย่างดี

การเรียน (Course Schedule) หลักสูตร 10 & 20 สัปดาห์

10-weeks course: หลักสูตร 10 สัปดาห์ เริ่มเรียน 18 มีนาคม 2019 – 24 พฤษภาคม 2019
20-weeks course: หลักสูตร 20 สัปดาห์ เริ่มเรียน 10 มิถุนายน 2019 – 25 ตุลาคม 2019
**แนะนำสำหรับน้องๆ ที่คาดหวังผลสอบ ควรลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 30 สัปดาห์

วิชาที่เรียน:  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (วิชาที่ใช้ในการสอบ AEIS)

เวลาเรียน  จันทร์ – ศุกร์ (วันละ 6 ชม.)

 • 9:00am – 12:00pm      English (3 ชม.)
 • 12:00pm – 1:00pm      Reading session (1 ชม.)
 • 1:00pm – 2:00pm       Lunch break (1 ชม.)
 • 2:00pm – 4:00pm      English for Mathematics (2 ชม.)
 • 4:00pm – 6:00pm      English – Math Weekly Test สอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สัปดาห์ละครั้ง

ค่าใช้จ่าย (Tuition Fee & Accommodation )

 • หลักสูตร Full-Time AEIS ระยะเวลา 20 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย S$8,300 (Inc. course fee, material fee, medical insurance)
 • หลักสูตร Full-Time AEIS ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ค่าใช้จ่าย S$4,300 (Inc. course fee, material fee, medical insurance) 
 • ค่าที่พักรวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน S$1,400 – S$1,650 ต่อเดือน สำหรับห้องพัก 2-3 คนต่อห้อง 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 • ICA – issuance fee (วีซ่านักเรียน) S$60 – 90 
 • Application fee – S$550
 • AEIS Admin Fee S$100 
 • School Uniform S$20 ต่อชิ้น