JCU Master Degree

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี โครงสร้าง ปีละ 3 เทอม (เทอมละ 4 วิชา) ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม ค่าหลักสูตร S$35,592 จำนวนวิชา 12 วิชา (36 หน่วยกิต)   <คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยว) คณะศิลปะศาสตร์ (จิตวิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศเพื่อธุรกิจ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์และเครือข่าย) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมส์)

JCU-Bachelor Degree

James Cook University (JCU) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ในรัฐ Queensland, Australia JCU มี 3 วิทยาเขต คือ Townsville, Cairns และ Brisbane ในปี พ.ศ. 2546 JCU ได้จัดตั้งวิทยาเขตในต่างประเทศขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว คือที่ ประเทศสิงคโปร์ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ JCU Singapore วิทยาเขต Sims Drive Campus มีนักศึกษาทั้งหมด 2,500 คน Pre-University Foundation Program :  จบชั้น ม.5 หรือ ม.6 มีผลคะแนน IELTS 5.5 สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐาน 8 เดือน และเรียนต่อปริญญาตรีอีกเพียง 2…