BHMS เรียนต่อสวิส

เรียนต่อสวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ B.H.M.S. เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิสกับ B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร น้องๆ ที่มีความสนใจเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงน้องๆ ที่จบปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนหลักสูตรอนุปริญญา 1 ปี ในด้านการทำอาหาร (Culinary Arts) และการจัดการโรงแรม (Hospitality management)   หลักสูตรปริญญาตรี – ปริญญาโท Bachelor Degree ปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี  Hotel & Hospitality Management การโรงแรมและธุรกิจการบริการ Global Business Management บริหารธุรกิจ Culinary Arts การทำอาหาร Post…