Community College USA

เรียนต่อ Community College อเมริกา น้องๆ ที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ที่อยากเรียนจบเร็ว เริ่มเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาที่ Community College จบได้ในระยะเวลา 4 ปี ค่าเรียนรวมกินอยู่เริ่มต้น ปีละ 6xx,xxx บาท และเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลการเรียน และผลคะแนนภาษาอังกฤษ เรียนต่อ Community College อเมริกา หลักสูตร 2+2 คืออะไร ? เรียนต่อ Community College อเมริกา ด้วยหลักสูตร 2 + 2 ที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักศึกษาอเมริกัน เพราะมีความยืดหยุ่นมากกว่า นักศึกษาที่จบ 2 ปีการศึกษาแรกจากวิทยาลัย (College) สามารถออกไปหาประสบการณ์ทำงานก่อนได้ด้วยวุฒิ Associate degree และสามารถกลับมาเรียนต่อ 2 ปีสุดท้าย จนจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ( 4-Years Universities) เช่น…

UC Irvine Extension

เรียนภาษาที่อเมริกา และฝึกงาน 1 ปี ในอเมริกา University of California Irvine – UCI (มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) เป็นระยะเวลากว่า 50 ปีที่เปิดให้มีการเรียนการสอน UCI ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่อยู่ไม่ห่างจาก Los Angeles และ San Diego ทางด้านวิชาการ UCI มีความโดดเด่นในด้านผลงานวิจัย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากการเรียนในระดับปริญญาตรี-โท แล้ว น้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี สามารถลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 10 สัปดาห์ และน้องๆ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในอเมริกาอย่างถูกกฏหมาย สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรทางธุรกิจ (ACP) 3 หลักสูตร ระยะเวลา 9 เดือน เพื่อโอกาสในการทำงานต่อในอเมริกาได้อีก 1 ปี และได้เงินเดือนระหว่างการทำงานอีกด้วย UCI Extension…

เรียนต่ออเมริกา Community College เรียนต่อวิทยาลัยในอเมริกา

San Mateo Colleges of Silicon Valley

San Mateo Colleges of Silicon Valley เรียนต่ออเมริกา เรียนไอทีที่อเมริกา เรียนป.ตรีที่ San Mateo Colleges ซานฟรานซิสโก โอกาสฝึกงาน (OPT) ด้านไอทีกับบริษัทชั้นนำที่ตั้งอยู่ในบริเวณซิลิคอน วัลเลย์ San Mateo Colleges เป็นการรวมกลุ่มของ Community Colleges ที่ตั้งอยู่ระหว่าง San Francisco และ Silicon Valley ประกอบไปด้วย Cañada College | College of San Mateo | Skyline College ในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษารวมกันในแต่ละปีการศึกษากว่า 40,000 คน โดยทั้ง 3 คอลเลจ เปิดสอนหลักสูตร Associate Degree หรือ 2 ปีการศึกษาแรกของระดับปริญญาตรี และมีทางเลือกให้กับนักศึกษา ให้เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Top ของอเมริกาที่ต้องการ…