เมืองแนะนำ นิวซีแลนด์

New Zealand info

นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย โดยภูมิประเทศเป็นเกาะ แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เมืองเวลลิงตัน (Wellington) ตั้งอยู่บริเวณด้านใต้ของเกาะเหนือ เป็นศูนย์กลางบริหารงานราชการแผ่นดิน ในเกาะเหนือยังเป็นที่ตั้งของเมือง โอ๊คแลนด์ (Auckland) เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้า มีจำนวนประชากรในโอ๊คแลนด์ประมาณ 1.4 ล้านคน ในส่วนของเกาะใต้ (South Island) มีเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองท่าสำคัญ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านกลางเมือง ชื่อ แม่น้ำเอวอน (Avon River) มีจำนวนประชากรในเมืองไครสต์เชิร์ชประมาณ 340,000 คน ประชากร (Populations) ประเทศนิวซีแลนด์ มีประชากรทั้งหมด 4.5 ล้านคน (ข้อมูล…

Schools New Zealand

โรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ระดับชั้นที่เหมาะสม เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ ระดับชั้นที่เหมาะสมสำหรับการเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ คือ ระดับชั้น Year 7 – Year 10 เนื่องจากเป็นการเรียนเพื่อค้นหาความถนัดของนักเรียน แต่เมืื่อนักเรียนเข้าสู่การเรียนในระดับชั้น Year 11 – Year 13 ใน 3 ระดับนี้นักเรียนจะต้องสอบเก็บเครดิตเพื่อนำไปใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ทำอย่างไร โดยปกติโรงเรียนที่นิวซีแลนด์จะมีวิชา ESOL เป็นการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จะเรียนไปพร้อมๆ กับภาคการเรียนปกติ และบางโรงเรียนจัดให้มีบั๊ดดี้คอยพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้ภาษาอังกฤษพัฒนาได้เร็วขึ้น เกณฑ์อายุที่เหมาะสม ในระดับชั้น Year 7 – 8 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากนักเรียนจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากไทย เป็นการเรียนวิชาทั่วๆไป และเป็นช่วงเวลาให้นักเรียนปรับตัวให้เข้าการเรียนในระบบของนิวซีแลนด์ หากนักเรียนมีมีอายุ 13 ปีบริบูรณ์ นักเรียนสามารถสมัครเรียนในระดับชั้น Year 9 ได้ สมัครเรียนช่วงใด ภาคการศึกษาของโรงเรียนที่นิวซีแลนด์จะประกอบด้วย 4 เทอม แนะนำว่านักเรียนต่างชาติควรสมัครเพื่อเริ่มเรียนในช่วงเทอม 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ เทอมที่ 2 ในเดือนพฤษภาคมหรืออย่างช้าควรเข้าที่เทอม 3…

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์

Visa New Zealand

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำวีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์  Visa Application ใบสมัครขอวีซ่า รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (passport-sized photo) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ทะเบียนบ้าน และใบเกิด ของนักเรียน หนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ชุด หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุคงเหลือ 3 เดือนนับจากวันที่ตั้งใจว่าจะเดินทางออกจากนิวซีแลนด์ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ค่าเรียน ระยะเวลา วันเริ่มเรียน วันสุดท้ายของการเรียน (สถานทูตจะออกวีซ่าให้ตามระยะเวลาที่ระบุในใบนี้เท่านั้น) หนังสือรับรองที่พักในนิวซีแลนด์ หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องใช้สูติบัตร หรือใบเกิด ในการยื่นขอวีซ่า เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีที่เดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือยินยอมให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองทั้งสองคน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองประกอบด้วย หลักฐานทางการเงิน Statement / Bank Letter ย้อนหลัง 6…