Master Degree in the US

เรียนต่อ ป.โทที่อเมริกา ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ เรียนต่อ ป.โทที่อเมริกา เรียนต่อ ป.โทที่อเมริกา โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี สำหรับหลักสูตรปกติ ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในอเมริกา และ 1 ปี สำหรับหลักสูตร Accelerated Program โดยมากแล้วนักศึกษาที่จบปริญญาตรีด้วยหลักสูตร 4  ปี จะได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อหากมีคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์รับสมัคร สำหรับปริญญาโท น้องๆ บางคนจบการศึกษาจากประเทศที่มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ทำให้การสมัครเรียนต่อป.โทที่อเมริกา อาจติดขัดบ้าง ปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร Pre-masters’s program สำหรับน้องๆ ที่ไม่จบหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้มาเรียนปรับพื้นฐานก่อน แล้วจึงเริ่มเรียนป.โทได้หลังจากจบหลักสูตร  การสมัครเรียนPre-masterภาคการเรียนค่าเรียนต่อปี Empty tab. Edit page to add content here. Pre-master’s program เหมาะกับใคร? น้องๆ ที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งไม่สามารถเทียบเท่ากับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่โดยมากใช้เวลาเรียน…

Bachelor degree USA

เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา ข้อควรรู้ก่อนเลือกเรียนปริญญาตรีที่อเมริกา   เรียนปริญญาตรีที่อเมริกา โดยปกติใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี สำหรับหลักสูตรการเรียนคณะทั่วไป เช่น บริหารธุรกิจ การโรงแรม คอมพิวเตอร์ ฯ และบางสาขาที่เป็นสาขาเฉพาะทางอาจมีระยะเวลาเรียนนานกว่านั้น เช่น ทันตแพทย์ แพทย์ศาสตร์ น้องๆ ที่กำลังหาข้อมูลการเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา น้องๆ จะต้องรู้ก่อนว่าอยากเรียนต่อในด้านใด และวัตถุประสงค์ในการเลือกเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาคืออะไร เช่น ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยเก่าแก่ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกา ที่น้องๆ จะต้องใช้ผลการเรียนที่ดีเยี่ยมในระดับมัธยมปลาย หรือระดับปริญญาตรีในการสมัคร พร้อมกับผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือต้องการเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับกลางๆ ค่าใช้จ่ายไม่สูง การมาเรียนป.ตรีที่อเมริกา น้องๆ หลายคนเข้าใจว่าจะต้องรอให้จบม.6 ก่อนแล้วจึงสมัครเรียนได้ หลายคนอาจไม่ทราบว่า ในบางรัฐเราสามารถเริ่มเรียนหลักสูตรปริญญาตรีได้ เมื่อน้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป เช่น สถาบันการศึกษาในรัฐวอชิงตัน ที่มีหลาย Colleges ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีอายุ 16 ปีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยน้องๆ จะใช้เวลาเรียนใน College 2 ปี…

Visa Swiss

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่านักเรียน สวิตเซอร์แลนด์ ใบสมัครเพื่อยื่นขอวีซ่า (Visa Application Form) รูปถ่ายขนาด 3.5cm x 4cm พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนา ทะเบียนบ้านและสูติบัตรของผู้สมัคร เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ (Letter of Acceptance) สำเนาใบเสร็จการชำระเงินจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ หนังสือรับรองการเดินทางออกจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อจบการศึกษา Motivation Letter Curriculum Vitae (CV) ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน (ถ้ามี) เอกสารทางการศึกษา เอกสารรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee และ Bank Statement) เอกสารรับรองผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (Sponsorship letter) เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารรับรองความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (IELTS)

ข้อมูลทั่วไปสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ข้อมูลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในหน้าเพจนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับน้องๆ นักศึกษาที่มีความสนใจไปเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส  น้องๆ จะได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์ ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ การใช้ชีวิตของนักศึกษาไทย เมืองและสถานที่ต่างๆ พี่สรุปมาให้เฉพาะเรื่องที่คิดว่า น้องๆ ที่จะมาเรียนต่อสวิสควรรู้ และจะได้เตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม  สภาพแวดล้อมทั่วไป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) มีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร มีกรุงเบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ไม่มีเขตแดนติดต่อทางทะเล ทางทิศเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี ทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส มีประเทศอิตาลีอยู่ทางทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีเขตแดนติดกับประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนทั่วโลกต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิต เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ร้อยละ 60 เป็นภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี หรือที่เราเรียกว่าเทือกเขาแอลป์ (Alps) ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เอง ทำให้เกิดทะเลสาบขึ้นมากมายหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบซูริค (Zurich) ทะเลสาบเจนีวา (Geneva) ทะเลสาบลูเซิร์น (Luzern) ทะเลสาบลูกาโน (Lugano) ซึ่งเป็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์อย่างมาก นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว…

India (General info)

Incredible India … ทำความรู้จักอินเดีย ประเทศอินเดีย มีวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานและมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในการสื่อสาร ประชากรที่มีมากถึงพันกว่าล้านคนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นอกจากจำนวนประชากรที่มากแล้ว อินเดียยังมีข้อได้เปรียบได้เรื่องของภาษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการของอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นชาติที่มีความอัจฉริยะในวิชาการคำนวณและคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้เองในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าไปเรียนต่ออินเดีย จำนวนมากขึ้นในทุกๆปี เหตุผลหลักๆ คือเรียนต่ออินเดีย ได้ภาษา ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงกว่าเรียนในเมืองไทย และประสบการณ์ Although primarily concerned with providing a space to show works of visual art, art galleries are sometimes used to host other artistic activities, such as performance arts, music concerts, or poetry readings. เมืองแนะนำในอินเดีย Empty section. Edit page to…

ประเทศอังกฤษ

สหราชอาณาจักร เป็นที่รู้จักคุ้นเคยในนามประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย อังกฤษ (England), เวลส์ (Wales), สก๊อตแลนด์ (Scotland) และ ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ โดยมี อังกฤษ, เวลส์ และสก๊อตแลนด์ ตั้งอยู่บนเกาะเดียวกัน เรียกว่า “บริเทน” (Britain) ปัจจุบัน UK มีจำนวนประชากรประมาณ 65 ล้านคน มีเนื้อที่ประมาณ 243,000 ตารางกิโลเมตร มีกรุงลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวง ประเทศอังกฤษ (England) ทิศเหนือติดกับ สก๊อตแลนด์ (Scotland) ทิศตะวันออกติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ทิศตะวันตกติดกับไอร์แลนด์เหนือ(Northern Ireland) โดยมีทะเลไอริชกั้นแบ่งเขตแดน ส่วนทางด้านทิศใต้ติดกับประเทศฝรั่งเศส (France) โดยมีช่องแคบอังกฤษกั้นแบ่งเขตแดน มีเนื้อที่ประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ในเมืองหลักๆของอังกฤษ ได้แก่ กรุงลอนดอน (London)ประชากรประมาณ…

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอังกฤษ  น้องๆ ที่ต้องการเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการเรียน เช่น คอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น คอร์สภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ประเภทของวีซ่าเพื่อใช้ในการเรียนต่ออังกฤษ 1. Short-term study visa 2. Tier 4 (General) student visa 3. Tier 4 (Child) Student visa Short-term study visa วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่านักเรียนระยะสั้น เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ต้องการเดินทางมาเรียนต่ออังกฤษ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเรียนหลักสูตรระยะสั้นๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือน หรือไม่เกิน 11 เดือน เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ น้องๆ ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงาน และไม่สามารถต่อวีซ่าในระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ หรือสหราชอาณาจักรได้ ในกรณีที่ต้องการสมัครวีซ่านักเรียนที่มีระยะเวลา 11 เดือน น้องๆ จะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป…

UK

เรียนต่ออังกฤษ Study in the UK English Courses เรียนภาษาที่อังกฤษ High School Program โรงเรียนประจำอังกฤษ  Bachelor Degree ป.ตรีที่อังกฤษ  Master Degree ป.โทที่อังกฤษ  เรียนต่ออังกฤษ เริ่มยังไง? ภาษายังไม่ดี … เกรดน้อย … เรียนภาษาที่อังกฤษ … ที่ไหนดี? เริ่มต้นยังไงดี เรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ เรียนภาษาที่อังกฤษ เลือกสถาบัน เลือกเมืองไหนดี  เรียนป.ตรีที่อังกฤษ เรียน 3 ปี หรือ 4 ปี ? เกรดไม่ดี อยากเรียนป.โทที่อังกฤษ ต้องทำยังไง? คะแนน IELTS น้อยกว่าเกณฑ์การรับสมัคร  เรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร (University Pathways)หลักสูตร Foundation – International Year One –…

Master Degree UK

เรียน ป.โทที่อังกฤษ เหตุผลที่ควรเลือกเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ ทำไมเราตัดสินใจไปเรียนต่อโทที่อังกฤษ คืออะไร ทำไมใครหลายคนจึงคิดถึงการเรียนต่อในสหราชอาณาจักรเป็นอันดับต้นๆ สำหรับการเรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ  คุณภาพของการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยหลายแห่งในอังกฤษและสหราชอาณาจักรได้รับการจัดอันดับจากองค์กรหรือหน่วยงานทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก  ความหลากหลายของสาขาวิชาเลือกเรียน เชื่อว่าหากน้องต้องการเรียนต่อโทด้านใด ก็สามารถหามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับเราได้ไม่ยาก  โอกาสในการสมัครเรียนเปิดกว้างในการเรียนป.โททีอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ น้องๆ ที่ยังมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์รับสมัคร สามารถเริ่มเรียนด้วยหลักสูตรปรับพื้นฐานได้ (Pre-Master’s Program) ระยะเวลาเรียนที่สั้นกว่า การเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ ใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี สำหรับสาขาวิชาทั่วไปที่เรียนแบบ Taught degree  ค่าเล่าเรียน ไม่ได้สูงกว่า การเรียนต่อปริญญาโทในประเทศอื่นๆ และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีทุนส่วนลดค่าเรียนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  ผู้เรียนได้รับอนุญาติให้ทำงานพิเศษได้ในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ในอังกฤษ ได้ทั้งประสบการณ์ทำงานกับคนท้องถิ่น ได้ฝึกภาษาและยังได้รายได้อีกด้วย  ระบบขนส่งที่ดีของที่นี่ทำให้การเดินทางภายในเมืองหรือระหว่างเมืองสะดวกสบาย โดยไม่จำเป็นต้องซื้อรถยนต์  ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจเรียนป.โทที่อังกฤษ Entry Requirements คุณสมบัติของผู้สมัคร English for Pre-Masters คอร์สภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน Pre-Masters Program หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนปริญญาโท Apply now! ช่วงเวลาสมัครเรียน การเรียนต่อ ป.โทที่อังกฤษ จะมีทั้งหลักสูตร Taught…