เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น พลัส จำกัด (IEP STUDY) เป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ที่เปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2552 ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ในการให้ข้อมูล และดำเนินการสมัครเรียนต่อต่างประเทศ เช่น เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อสเปน เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนต่ออินเดีย และค่ายซัมเมอร์ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ฯลฯ

นอกจากการให้ข้อมูลในเรื่องของหลักสูตร งบประมาณ ขั้นตอนการสมัครเรียน และการทำวีซ่าแล้ว IEP Study ยังมีบริการในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชียวชาญในแต่ละประเทศจะได้แนะนำการเตรียมเอกสาร เสื้อผ้า ของใช้จำเป็น และขั้นตอนต่างๆ เมื่อเดินทางไปถึงต่างประเทศ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน และการเดินทางภายในเมือง หรือประเทศที่นักเรียนเดินทางไป ซึ่งหลักสูตรในแต่ละประเทศที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนไทย ได้ไปศึกษาเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นสูง เรียนต่อประถมศึกษา เรียนต่อมัธยมศึกษา เรียนต่อประกาศนียบัตร ระดับอนุปริญญา เรียนต่อปริญญาตรี เรียนต่อปริญญาโท หรือการเรียนต่อในหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ IEP STUDY ยังช่วยนักเรียนดำเนินการเรื่องวีซ่า จัดหาที่พักในต่างประเทศ และรถรับ-ส่งสนามบิน

ประเทศที่สนใจ

Loading...