Community College USA

เรียนต่อ Community College อเมริกา น้องๆ ที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ที่อยากเรียนจบเร็ว เริ่มเรียนปริญญาตรีที่อเมริกาที่ Community College จบได้ในระยะเวลา 4 ปี ค่าเรียนรวมกินอยู่เริ่มต้น ปีละ 6xx,xxx บาท และเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องผลการเรียน และผลคะแนนภาษาอังกฤษ เรียนต่อ Community College อเมริกา หลักสูตร 2+2 คืออะไร ? เรียนต่อ Community College อเมริกา ด้วยหลักสูตร 2 + 2 ที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักศึกษาอเมริกัน เพราะมีความยืดหยุ่นมากกว่า นักศึกษาที่จบ 2 ปีการศึกษาแรกจากวิทยาลัย (College) สามารถออกไปหาประสบการณ์ทำงานก่อนได้ด้วยวุฒิ Associate degree และสามารถกลับมาเรียนต่อ 2 ปีสุดท้าย จนจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ( 4-Years Universities) เช่น…