UC Irvine Extension

เรียนภาษาที่อเมริกา และฝึกงาน 1 ปี ในอเมริกา University of California Irvine – UCI (มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) เป็นระยะเวลากว่า 50 ปีที่เปิดให้มีการเรียนการสอน UCI ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่อยู่ไม่ห่างจาก Los Angeles และ San Diego ทางด้านวิชาการ UCI มีความโดดเด่นในด้านผลงานวิจัย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากการเรียนในระดับปริญญาตรี-โท แล้ว น้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี สามารถลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 10 สัปดาห์ และน้องๆ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการหาประสบการณ์การทำงานในอเมริกาอย่างถูกกฏหมาย สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรทางธุรกิจ (ACP) 3 หลักสูตร ระยะเวลา 9 เดือน เพื่อโอกาสในการทำงานต่อในอเมริกาได้อีก 1 ปี และได้เงินเดือนระหว่างการทำงานอีกด้วย UCI Extension…