Hawthorn Singapore

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ Hawthorn Language School สถาบันสอนภาษาคุณภาพที่มีแคมปัสหลักอยุ่ที่เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (Hawthorn Melbourne) เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ Hawthorn Language School (Singapore) เป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน TMC Academy ที่ก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 ณ ปัจจุบัน TMC Academy เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยการได้รับประกาศนียบัตร 4-Year EduTrust Certification นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Hawthorn) แล้ว สถาบันยังมีหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ และหลักสูตรเฉพาะด้านระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่เปิดสอน : Holiday English หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น (ระยะเวลา 4 สัปดาห์) Certificate in English Preparatory Course for IELTS เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์…