Living Cost

ค่าครองชีพในสิงคโปร์  ค่าใช้จ่ายของนักเรียนไทยในการเรียนต่อสิงคโปร์ รายเดือนจะอยู่ระหว่าง 30,000 – 45,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร ที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตารางด้านล่างนี้ใช้เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายของนักเรียนไทยในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่สิงคโปร์   รายการ (Item) ค่าใช้จ่ายรายเดือน (Cost Per Month) ค่าที่พัก (Accommodation) – Quad-Sharing ห้องพัก ห้องละ 4 คน – Double-Sharing ห้องพัก ห้องละ 2 คน – Single room ห้องเดี่ยว – โฮมสเตย์ (พักอยู่กับครอบครัวชาวสิงคโปร์) 600 – 650 S$ 650 – 700 S$ 1,200 – 1,300 S$ 1,300 – 1,800 S$…