English-Course-Singapore

เรียนภาษาที่สิงคโปร์ คอร์สภาษาในสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสม ได้อย่างไร… อย่างแรกที่ควรคำนึงถึงคือ วัตถุประสงค์ในการเรียนว่าต้องการเรียนภาษาที่สิงคโปร์ เพื่อการสื่อสารทั่วไป หรือเพื่อนำไปใช้สมัครเรียนต่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เมื่อรู้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว เลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะสมโดยหากเลือกจากคุณภาพในการสอน อาจเลือกเรียนคอร์สภาษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ เลือกสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์ วิธีที่ง่ายที่สุดให้สังเกตุจากเครื่องหมาย Edu Trust บนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน จำนวนปีที่ได้รับการรับรองจาก Edu Trust สามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจเลือกเรียนภาษากับทางสถาบัน คุณภาพของผู้สอนรวมถึงสถานที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถาบัน อายุของผู้เรียน ควรเลือกสถาบันสอนภาษาที่เหมาะกับอายุของผู้เรียน เช่น หากผู้เรียนมีอายุระหว่าง 9 – 14 ปี ก็ควรเลือกสถาบันที่มีการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี และการมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีอายุไล่เลี่ยกันจะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเรียน สถาบันที่มีคุณภาพจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เหมาะสมกับคุณภาพ ตำแหน่งที่ตั้ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในชั้นเรียน  ช่วงเวลาเรียน หากวางแผนเดินทางไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ในช่วงปิดภาคเรียน ผู้เรียนอาจต้องยอมรับว่าอาจเจอเพื่อนร่วมชาติในชั้นเรียนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ หากต้องการหลีกเลี่ยงการเจอนักเรียนไทยด้วยกัน อาจต้องปรึกษาทางตัวแทนให้แนะนำสถาบันอื่นๆ ที่มีนักเรียนไทยน้อยกว่า เป็นทางเลือก ระยะเวลาในการเรียน การเรียนภาษาที่สิงคโปร์ สำหรับนักเรียนไทย กำหนดให้เดินทางเข้าไปในสิงคโปร์ได้ด้วย Social-Visit Pass ไม่เกิน ระยะเวลา 30 วัน…