Language Schools Sprachcaffe Language Plus

Sprachcaffe Geos UK

Sprachcaffe: A Worldwide Organization of Language Schools! สถาบันสอนภาษา SC GEOS เปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 30 ปี สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้มีความสนใจทั่วไปที่ต้องการประสบการ์ใหม่ๆ ในการไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศ ได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ วัฒนธรรม และยังพบปะเพื่อนกลุ่มใหม่ๆ ใน 30 ศูนย์ภาษาของ SC GEOS ทั่วโลก  โดยหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับภาษาอังกฤษ จะมีทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 14 – 19 ปี และนักศึกษาและน้องๆ ที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเรียนภาษาที่ต่างประเทศทั้งในระยะสั้น-ยาว น้องๆ รวมถึงคอร์ส Business English สำหรับคนทำงานที่อยากเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่จะได้ทั้งเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนในวันเดียวอีกด้วย  Sprachcaffe – GEOS Language Plusซัมเมอร์อังกฤษ สถาบันสอนภาษา Sprachcaffe…