Visa Swiss

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่านักเรียน สวิตเซอร์แลนด์ ใบสมัครเพื่อยื่นขอวีซ่า (Visa Application Form) รูปถ่ายขนาด 3.5cm x 4cm พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนา ทะเบียนบ้านและสูติบัตรของผู้สมัคร เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ (Letter of Acceptance) สำเนาใบเสร็จการชำระเงินจากมหาวิทยาลัยที่สวิตเซอร์แลนด์ หนังสือรับรองการเดินทางออกจากสวิตเซอร์แลนด์เมื่อจบการศึกษา Motivation Letter Curriculum Vitae (CV) ประกาศนียบัตรรับรองการทำงาน (ถ้ามี) เอกสารทางการศึกษา เอกสารรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee และ Bank Statement) เอกสารรับรองผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (Sponsorship letter) เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารรับรองความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (IELTS)

ข้อมูลทั่วไปสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ข้อมูลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในหน้าเพจนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับน้องๆ นักศึกษาที่มีความสนใจไปเรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมสวิส  น้องๆ จะได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสวิตเซอร์แลนด์ ชีวิตความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ การใช้ชีวิตของนักศึกษาไทย เมืองและสถานที่ต่างๆ พี่สรุปมาให้เฉพาะเรื่องที่คิดว่า น้องๆ ที่จะมาเรียนต่อสวิสควรรู้ และจะได้เตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม  สภาพแวดล้อมทั่วไป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือ สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) มีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร มีกรุงเบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ไม่มีเขตแดนติดต่อทางทะเล ทางทิศเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี ทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส มีประเทศอิตาลีอยู่ทางทิศใต้ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีเขตแดนติดกับประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนทั่วโลกต้องการไปเยือนสักครั้งในชีวิต เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ร้อยละ 60 เป็นภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี หรือที่เราเรียกว่าเทือกเขาแอลป์ (Alps) ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เอง ทำให้เกิดทะเลสาบขึ้นมากมายหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบซูริค (Zurich) ทะเลสาบเจนีวา (Geneva) ทะเลสาบลูเซิร์น (Luzern) ทะเลสาบลูกาโน (Lugano) ซึ่งเป็นทัศนียภาพแบบพาโนรามาที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจของผู้ที่เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์อย่างมาก นอกจากความงดงามทางธรรมชาติแล้ว…

India (General info)

Incredible India … ทำความรู้จักอินเดีย ประเทศอินเดีย มีวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างยาวนานและมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้ในการสื่อสาร ประชากรที่มีมากถึงพันกว่าล้านคนช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว นอกจากจำนวนประชากรที่มากแล้ว อินเดียยังมีข้อได้เปรียบได้เรื่องของภาษาที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการของอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นชาติที่มีความอัจฉริยะในวิชาการคำนวณและคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้เองในปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนและนักศึกษาเข้าไปเรียนต่ออินเดีย จำนวนมากขึ้นในทุกๆปี เหตุผลหลักๆ คือเรียนต่ออินเดีย ได้ภาษา ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงกว่าเรียนในเมืองไทย และประสบการณ์ Although primarily concerned with providing a space to show works of visual art, art galleries are sometimes used to host other artistic activities, such as performance arts, music concerts, or poetry readings. เมืองแนะนำในอินเดีย Empty section. Edit page to…