English_courses_New_Zealand

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ กับสถาบันสอนภาษาคุณภาพ

เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ NZLC มีศูนย์ภาษาตั้งอยูใน 2 เมืองในนิวซีแลนด์ คือ โอ๊คแลนด์และเวลลิงตัน เหมาะสำหรับน้องที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป