JCU Master Degree

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี โครงสร้าง ปีละ 3 เทอม (เทอมละ 4 วิชา) ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม ค่าหลักสูตร S$35,592 จำนวนวิชา 12 วิชา (36 หน่วยกิต)   <คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยว) คณะศิลปะศาสตร์ (จิตวิทยา) คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศเพื่อธุรกิจ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์และเครือข่าย) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมส์)