มหาวิทยาลัยในอินเดีย

ประเทศอินเดีย

Christ University

ก่อตั้งขึ้นในปี คศ.1969 ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ Main Campus, Bannerghatta Road Campus และ Kengeri Campus เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 45 ปี Christ University เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอินเดีย นอกจากนั้นยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากที่สุด มีคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ที่ดูแลเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาเป็นอย่างดี จึงทำให้ Christ University มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในบังกาลอร์ เช่น จีน เกาหลี ไทย ภูฎาน เนปาล รวมถึงนักศึกษาชาติตะวันตกที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ สวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ ที่เดินทางมาเรียนต่อที่ Christ University ในปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 16,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 650 คน เป็นนักศึกษาไทย 39 คน Christ University ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารการศึกษาในอินเดีย ‘India Today – Nielsen Survey’ ประจำปีการศึกษา 2015 อันดับ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – Computer Applications และสาขาวิชาบริหารและการจัดการ – Business Administration อันดับ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – Sciences และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ – Mass Communication อันดับ 4 ในสาขาวิชาพาณิชย์ศาสตร์ – Commerce และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ – Arts และอันดับ 11 ในสาขาวิชานิติศาสตร์ – Law ตีพิมพ์เมื่อวันที่ July 13, 2015

หลักสูตรและค่าใช้จ่าย (รายปี)

ปริญญาตรี

Bachelor in Computer Application (BCA) หลักสูตร 3 ปี US$ 3,300 / ปี
Bachelor in Science in Computer Science (B.Sc) หลักสูตร 3 ปี US$ 1,500 / ปี
Bachelor of Engineering หลักสูตร 4 ปี US$ 5,000 (ปีการศึกษา 1-2)
US$ 5,500 (ปีการศึกษา 3-4)
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Computer Science & Engineering
Electrical & Electronics Engineering
Electronics & Communication Engineering
Information Technology
Automobile Engineering
Bachelor of Business Administration (BBA) หลักสูตร 3 ปี US$ 4,500 / ปี
BBA – Tourism and Travel Management หลักสูตร 3 ปี US$ 2,600 / ปี
Bachelor of Business Administration – Honors หลักสูตร 3 ปี US$ 5,000 /ปี
Bachelor of Commerce หลักสูตร 3 ปี US$ 1,900 / ปี
Bachelor of Hotel Management (BHM) หลักสูตร 4 ปี US$ 3,500 / ปี (ปีการศึกษาที่ 1 – 2)US$ 4,100 / ปี (ปีการศึกษาที่ 3 – 4)
Bachelor of Arts (BA) in Communication & Media, English, Psychology หลักสูตร 3 ปี US$ 2,300/ ปี
Bachelor of Arts (BA) in Economics-Politics-Sociology หลักสูตร 3 ปี US$ 1,500 / ปี
Bachelor of Arts (BA) in Psychology-Sociology-English หลักสูตร 3 ปี US$ 1,500 / ปี
Bachelor of Arts (BA) in Journalism-Psychology-English หลักสูตร 3 ปี US$ 2,300 / ปี

ปริญญาโท

Master Business Administration (MBA – Executive) หลักสูตร 2 ปี US$ 7,500 / ปี
MBA – Tourism and Travel Management หลักสูตร 2 ปี US$ 5,000 / ปี
Master of Commerce (M Com) หลักสูตร 2 ปี US$ 2,500 / ปี
Master of Computer Science (M.Sc) หลักสูตร 2 ปี US$ 4,800 / ปี
Master of Computer Application (MCA) หลักสูตร 3 ปี US$ 5,000 / ปี
**สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวฯ

 

หอพักในมหาวิทยาลัย

หอพัก (รายปี) 25,000 บาท / ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS 5.5) หรือ
  • ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนก่อนเปิดภาคเรียนแรก ระยะเวลา  2-3 เดือน (เริ่มเรียนปลายเดือนมีนาคม)
  • เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2.0 ขึ้นไป

ภาคการศึกษา       ภาคการศึกษา 1 : มิถุนายน – ตุลาคม ของทุกปี             ภาคการศึกษา 2: พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี

เปิดรับสมัคร : พฤศจิกายน – มีนาคม ของทุกปี           www.christuniversity.in    Christ University, Bangalore – India

FAQs เรียนต่ออินเดีย มหาวิทยาลัย Christ University :

Q1. ) อยากเรียนต่ออินเดีย แต่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้ไหม

คำตอบ: สามารถเรียนได้ แนะนำว่าน้องๆ ควรเริ่มเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน

Q2.) หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ควรเรียนที่อินเดีย หรือที่ไทย

คำตอบ: การเรียนต่อในต่างประเทศ ไม่ว่าน้องๆ ต้องการเรียนที่ประเทศใด แนะนำว่าการมาเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษจะดีกว่ามาก ถ้าได้เรียนที่ประเทศนั้นๆ น้องๆ ที่ต้องการเรียนต่ออินเดีย ควรมาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่อินเดีย เนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบตัวมีผลกับการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน รวมถึงบทสนทนาทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก่อนจะเปิดภาคการศึกษาอีกด้วย

Q3.) การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่ออินเดีย ควรเรียนที่สถาบันสอนภาษา หรือเรียนในมหาวิทยาลัย

คำตอบ: การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้ทั้งจากสถาบันสอนภาษา และหลักสูตรภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่า เนื่องจาก หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย อย่างเช่นหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Christ โดยปกติแล้วจะเปิดรับเฉพาะนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อที่ Christ เท่านั้น การเรียนการสอนจะเข้มงวด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงแค่การเรียนเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป แต่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์ด้วย การเข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น เรียนวันละ 6 ชั่วโมง จันทร์ – เสาร์ มีการสอบวัดระดับเพื่อให้นักเรียนได้รู้จุดอ่อนของตัวเอง รวมถึงประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

Q4.) หลักสูตรปริญญาตรีที่ Christ ระยะเวลาเรียน 3 ปี  ทำไมจึงแตกต่างจากที่ไทยที่เรียนถึง 4 ปี

คำตอบ: มหาวิทยาลัยที่ไทย ในปีการศึกษาแรก นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานอื่นๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับคณะที่เลือกเรียน ก่อนเริ่มเรียนวิชาหลักของคณะในปีการศึกษาที่สอง เช่น วิชาประวัติศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น วิชาการบัญชีเบื้องต้น วิชาวิทยาศาสตร์เบื้อต้น ฯ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนที่อินเดีย ในปีแรก นักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานของคณะที่เลือกเรียนเท่านั้น เช่น ถ้านักศึกษาเลือกเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ (BCA หรือ B.Sc) ในปีการศึกษาแรก นักศึกษาจะเรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เท่านั้น หรือคณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษาแรก นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเท่านั้น **หลักสูตรปริญญาตรีในคณะวิศวกรรม และบริหารการโรงแรม จะใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีภาคปฏิบัติค่อนข้างมาก

Q5.) นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ที่ Christ University

คำตอบ: นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาติ เกาหลี ไทย จีน เนปาล มองโกเลีย และจากประเทศตะวันตก เช่น นักศึกษาชาวเยอรมัน นักศึกษาชาวอเมริกัน ที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 เทอม – 1 ปีการศึกษา

Q6.) Feedback หอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย Christ University

คำตอบ:  สำหรับนักศึกษาที่มาเรียนต่อที่อินเดียในปีแรก หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ที่ยังไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ภายในหอพักจะมีอาจารย์ผู้ดูแลหอประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องสแกนตาทุกครั้งในการเข้า-ออก นักศึกษาจะต้องเข้า-ออก ตามกำหนดเวลาของหอพัก นอกจากนี้หอพักของ Christ ถือได้ว่าเป็นหอพักนักศึกษาที่มีความสะอาดในเกณฑ์ดีมาก และสภาพความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย นักศึกษา 2-3 คน ต่อหนึ่งห้อง เท่านั้น

Q7.) ค่าครองชีพของนักศึกษาไทยในอินเดีย (เมืองบังกาลอร์)

คำตอบ: ถึงแม้ว่าเมืองบังกาลอร์จะเป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในอินเดีย แต่เมื่อเที่ยบกับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแล้ว ยังถือว่าค่าครองชีพต่ำกว่ามาก ค่าหอพักในมหาวิทยาลัยเฉลี่ย เดือนละ 2,000 บาท รวมค่าน้ำและค่าไฟแล้ว ค่าอาหารและน้ำดื่มเฉลี่ยมื้อละ 30 – 50 บาท ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยเดือนละ 500 บาท โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 5,000 – 8,000 บาท (12,000 รูปี – 16,000 รูปี) ในกรณีที่นักศึกษาพักอยู่ในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล

Q8.) การสมัครเรียน ในกรณีที่น้องๆ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2

คำตอบ: น้องๆ สามารถใช้ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1 ในการสมัครเรียน และสามารถส่งผลการเรียนของเทอม 2 ได้ในภายหลัง (ภายในเดือนมิถุนายน)