NEWS & ACTIVITIES

ประเทศที่สนใจ

เรียนป.โทที่อังกฤษ MBA อังกฤษ เรียนป.ตรีที่อังกฤษ เรียนต่ออังกฤษ
เรียนต่ออังกฤษ
เรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์
เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนต่อเยอรมัน
เรียนต่อเยอรมัน
เรียนต่ออเมริกา เรียนภาษาที่อเมริกา
เรียนต่ออเมริกา
เรียนต่ออสเตรเลีย เรียนและทำงานในออสเตรเลีย เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย
เรียนต่อออสเตรเลีย
เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนมัธยมที่สิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์
เรียนต่อสิงคโปร์
เรียนต่อสวิส เรียนการโรงแรมที่สวิส เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ เรียนและฝึกงานที่สวิส
เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์
เรียนต่อแคนนาดา เรียนภาษาที่แคนนาดา โรงเรียนในแคนนาดา
เรียนต่อแคนนาดา
เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย เรียนต่อบังกาลอร์ เมืองบังกาลอร์ Christ University
เรียนต่ออินเดีย
เรียนต่อยุโรป เรียนต่อฮอลแลนด์ เรียนต่อสเปน เรียนต่อเยอรมัน เรียนภาษาที่ฝรั่งเศส
เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนมัธยมนิวซีแลนด์

Work & Study เรียนและทำงานในต่างประเทศ

เรียนต่อมัธยมที่สิงคโปร์