Work and Study in Canada

โครงการเรียนและทำงานในแคนนาดา ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถทำงานได้อย่างถูกกฏหมายได้ระหว่างเรียน

arbutus-college เรียนต่อแคนนาดา เรียนต่อแวนคูเวอร์

Why Arbutus College?
Arbutus ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานรัฐ ดังต่อไปนี้

ptib Arbutus College ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองจาก PTIB (Private Training Institution Branch) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดหลักสูตรการอบรมการทำงานควบคู่กับการเรียน โดย PTIB จะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึกอบรมการทำงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
EQA_shadow Arbutus College ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาของรัฐ British Columbia B.C. (Education Quality Assurance – EQA) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาในรัฐบริติชโคลัมเบีย ให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ EQA

ทำความรู้จัก Arbutus College
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา การเดินทางสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ  Arbutus College ตั้งอยู่ห่างสถานีรถไฟฟ้าเพียง 2 นาทีเท่านั้น

หลักสูตรที่เปิดสอน @Arbutus College

เรียนและฝึกงานที่แคนนาดา Arbutus College

1. Certificate ระยะเวลา 3 เดือน ค่าเรียน CAD 4,360  (฿118,000)

หลักสูตร 3 เดือน สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการสร้างความมั่นใจก่อนเข้าสู่การทำงานในองค์กร หรือธุรกิจส่วนตัว ผู้เรียนจะได้เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การสื่อสารภายในองค์กร และการทำงานเป็นระบบ

2. Diploma ระยะเวลา 6 เดือน + Co – Op Diploma การทำงานในบริษัท 6 เดือน ได้รับค่าตอบแทน ค่าเรียน ฿257,600

การเรียนทฤษฏี ระยะเวลา 6 เดือน (Academic Studies) + Co-Op Diploma การทำงานบริษัทในแคนนาดา ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอากาสเรียนรู้ในเรื่องการจัดการ การสื่อสารในเชิงธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ รวมถึงความรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ หลักกฏหมาย และการตลาด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในองค์กร หรือบริษัทเอกชนของแคนนาดา

3. Honors Diploma 12 เดือน + Co – Op Diploma การทำงานในบริษัท / โรงแรม 12 เดือน ได้รับค่าตอบแทน ค่าเรียน ฿465,000

การเรียนทฤษฏี ระยะเวลา 12 เดือน + Co-Op Diploma ที่เน้นการทำงานในสายงานที่เฉพาะทางยิ่งขึ้น ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนจะมีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกตำแหน่งงานยิ่งขึ้น

 ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่มีความสนใจ หรือสา่ขาวิชาที่ตรงกับสายงานที่ต้องการได้ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ : 
  • Business Management
  • Hospitality Management
  • Marketing
  • International Trade
  • Translation & Interpreting

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Work and Study in Canada

5 + 13 =

Share This