Valuepoint-Academy1
สถาบันสอนภาษา Valuepoint Academy ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย โดยมีสาขาทั้งหมด 4 สาขาในเมืองบังกาลอร์ และอีก 1 สาขาในเมืองปูเน่ จุดเด่นของสถาบันคือหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีหลากหลาย สามารถเข้าถึงนักเรียนหลายกลุ่ม เช่น หลักสูตร TOEFL / IELTS สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นในด้านการสื่อสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษขั้นสูง ฯ นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนอยู่ที่สถาบันนี้เป็นนักเรียนต่างชาติ เช่น จีน อิหร่าน ไทย มองโกเลีย ซาอุดิอาระเบีย ฝรั่งเศส เยอรมัน ฯ

www.valuepointacademy.com

หลักสูตร

หลักสูตร ระยะเวลา เวลาเรียน
Certificate in English (4 levels) 1 เดือน / level Monday – Friday
9:00am – 11:00am
Diploma in English + 1 level Speaking class 2 เดือน Monday – Friday
11:00am – 16:45pm
Diploma in English (4 Levels): Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate / Upper- Intermediate 6 เดือน Monday – Friday
11:00am – 16:45pm
Share This