SSTC-9

SSTC Institute เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ (EDUTRUST) ซึ่งนอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว ทางสถาบันยังมีหลักสูตรเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล หลักสูตรแคมบริดจ์ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน ‘O’ and ‘A’ Level) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการโรงแรม หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย SSTC ตั้งอยู่ที่ถนน Penang หรือ บริเวณถนน Orchard ซึ่งสถาบันตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Dhoby Ghaut จึงทำให้นักเรียนเดินทางสะดวกจากทุกที่ในสิงคโปร์

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวุฒิ GCE ‘O’ Level

Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education Examination Ordinary (O) Level

Cambridge GCE ‘O’ Level เป็นระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลก สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้นำระบบการศึกษานี้มาใช้ในการเรียนการสอน วุฒิการศึกษา GCE ‘O’ Level เป็นวุฒิการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-4) โดยเป็นข้อบังคับสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ทั้งที่เรียนแบบสายพิเศษ (Express) และเรียนแบบสายปกติ (Normal) รวมถึงนักเรียนทุกคนที่เลือกเรียนระบบ Singapore GCE จะต้องสอบให้ผ่านระดับ GCE ‘O’ Level เพื่อนำคะแนนไปสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

  • นักเรียนที่มีผลการสอบวุฒิ GCE ‘O’ Level ในเกณฑ์ดีมากใน 6 วิชา สามารถใช้วุฒิสมัครเรียนต่อในวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษา (Junior College) 2 ปี เพื่อสอบและรับวุฒิ GCE ‘A’ Level และนำไปสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
  • ในกรณีที่ผลคะแนนสอบในเกณฑ์ดีใน 5 วิชา นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GCE ‘O’ Level สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) 3 ปี ในสิงคโปร์และเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนในสิงคโปร์ได้เช่นกัน โดยที่ไม่ต้องสอบวุฒิ GCE ‘ A’ Level
ผู้สมัคร นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาที่สิงคโปร์
วิชาที่ใช้สอบ 7 วิชา : ภาษาอังกฤษ   พื้นฐานคณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์เสริม ฟิสิกส์ เคมี บัญชี และภูมิศาสตร์
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร 15 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรเร่งรัด (10 เดือน)14 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตรปกติ (16 เดือน)
กำหนดสอบ เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี
ระยะเวลาเรียน Intensive : 10 เดือน (สำหรับนักเรียนที่จบ ม.3) และหลักสูตรปกติ 16 เดือน (สำหรับนักเรียนที่จบ ม.2)
เริ่มเรียน มกราคม สำหรับหลักสูตร 10 เดือน และ มิถุนายน สำหรับหลักสูตร 16 เดือน
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
ค่าหลักสูตร GCE ‘O’ Level ระยะเวลา 10 เดือน ราคา S$ 11,533.10 /ระยะเวลา 16 เดือน ราคา S$ 17,967.27
ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร การดำเนินการสมัครเรียนและจัดทำวีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวุฒิ GCE ‘A’ Level
Preparatory Course for Singapore Cambridge GCE Advanced Level

ผู้สมัคร นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร ‘O’ Level ที่ต้องการเรียนต่อใน Junior College เพื่อสอบรับวุฒิ GCE ‘A’ Level เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
วิชาที่ใช้สอบ วิชาทั่วไป ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ บัญชีเบื้องต้น ฟิสิกส์ ความรู้ทางด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร 17 ปีขึ้นไป
กำหนดสอบ เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี
ระยะเวลาเรียน 10 เดือน
เริ่มเรียน มกราคม
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
ค่าหลักสูตร S$ 13,382.43
ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร การดำเนินการสมัครเรียนและจัดทำวีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

หลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์
(Preparatory Course for Entrance Examination to Government School in Singapore)

การสอบ AEIS คืออะไร ? การสอบ AEIS (Admission Exercise for International Students) จัดขึ้นเพื่อสอบวัดระดับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ การสอบจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ นักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน โดยวัดจากผลคะแนนสอบ นักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบดีจะได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ดังนั้นผลคะแนนสอบ AEIS จึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนจะได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนใด
วัตถุประสงค์และผู้สมัคร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ทั้งระดับประถมศึกษา (ประถม 2-5) และมัธยมศึกษา (มัธยม 1-3) โดยหลักสูตรนี้จะเน้นสอนวิชาที่ใช้ในการสอบ คือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ภาษาที่ใช้สอนคือภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ    7 – 9+ ปี
ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ    8 – 10+ ปี
ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ    9 – 11+ ปี
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 อายุ   10 – 12+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ  12 – 14+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ  13 – 15+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ  14 – 16+ ปี
กำหนดสอบ เดือนกันยายนหรือตุลาคม ของทุกปี
ระยะเวลาเรียน 25 สัปดาห์
เริ่มเรียน มกราคม เมษายน มิถุนายน และตุลาคม
เวลาเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
ค่าหลักสูตร S$ 8,242.89   **ไม่รวมค่าลงทะเบียนการสอบวัดระดับ AEIS
ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร การดำเนินการสมัครเรียนและจัดทำวีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

Education Pathway

sst

หลักสูตรอนุปริญญา (Diploma) และปริญญาตรี

Awarded by SSTC Institute, Singapore
หลักสูตร Intake ระยะเวลา ค่าหลักสูตร
Foundation Program in Business and Marketing Jan 6, Feb 24, Apr 7, May 19, June 30, Aug 11, Sep 22, Nov 3 6 เดือน S$ 7,125.93
Advanced Diploma in Commerce & Literal Arts (ADCLA) Jan 5, Apr 6, July 6, Sep 28 1.5 ปี S$ 29,465.13
Advanced Diploma in Tourism and Hospitality Management (ADTHM) 1.5 ปี S$ 21,556.49
Awarded by Pearson International – UK
Pearson BTEC Level 3 Diploma in Business Jan 5, Apr 6, July 6, Sep 28 1 ปี S$ 12,926.33
Pearson BTEC Level 5 HND Diploma in Business Jan 5, Apr 6, July 6, Sep 28 1.5 ปี S$ 17,136.32
Pearson BTEC Level 5 HND Diploma in Hospitality Management Jan 5, Apr 6, July 6, Sep 28 1.5 ปี S$ 17,136.32
Pearson BTEC Level 5 HND Diploma in Travel & Tourism Management Jan 5, Apr 6, July 6, Sep 28 1.5 ปี S$ 17,136.32
Awarded by University of Salford Manchester – UK
Bachelor of Science (Honours) in Business & Management Jan / May / Sept 1 ปี S$ 17,873.01
Bachelor of Science (Honours) in Business & Tourism Management Jan / May / Sept 1 ปี S$ 17,873.01

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Certificate in General English
หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
เนื้อหาบทเรียน ระยะเวลา อายุของผู้สมัคร ค่าหลักสูตร
เน้นการสอนใน 4 ทักษะภาษาอังกฤษการพูด ฟัง อ่าน เขียนและไวยากรณ์ 16 สัปดาห์ / Moduleจันทร์ – ศุกร์  9:00am – 5:00pm 7 ปีขึ้นไป 1 Module:     S$ 5,834.552 Module:     S$ 9,769.373 Module:     S$ 12,560.37
Certificate in English Communication
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เน้นการสอนเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 12 สัปดาห์ / Moduleจันทร์ – ศุกร์ 9:00am – 12:00pm 16 ปีขึ้นไป 1 Module:     S$ 3,799.982 Module:     S$ 5,732.72
Share This