หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวุฒิ GCE ‘O’ Level
Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education Examination Ordinary (O) Level

Cambridge GCE ‘O’ Level

เป็นระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลก สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้นำระบบการศึกษานี้มาใช้ในการเรียนการสอน วุฒิการศึกษา GCE ‘O’ Level เป็นวุฒิการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-4) โดยเป็นข้อบังคับสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ทั้งที่เรียนแบบสายพิเศษ (Express) และเรียนแบบสายปกติ (Normal) รวมถึงนักเรียนทุกคนที่เลือกเรียนระบบ Singapore GCE จะต้องสอบให้ผ่านระดับ GCE ‘O’ Level เพื่อนำคะแนนไปสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

  • นัก เรียนที่มีผลการสอบวุฒิ GCE ‘O’ Level ในเกณฑ์ดีมากใน 6 วิชา สามารถใช้วุฒิสมัครเรียนต่อในวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษา (Junior College) 2 ปี เพื่อสอบและรับวุฒิ GCE ‘A’ Level และนำไปสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ เสียงในต่างประเทศ
  • ในกรณีที่ผลคะแนนสอบในเกณฑ์ดีใน 5 วิชา นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GCE ‘O’ Level สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) 3 ปี ในสิงคโปร์และเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนในสิงคโปร์ได้เช่นกัน โดยที่ไม่ต้องสอบวุฒิ GCE ‘ A’ Level
ผู้สมัคร นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาที่สิงคโปร์
วิชาที่ใช้สอบ วิชาบังคับสอบ: English, Elementary Mathematics, Science (Chemistry + Physics)            วิชาเลือก: Additional Mathematics, Geography, Principles of Accounts, Chinese or Malay
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร 15 ปีขึ้นไป ในปีที่ลงทะเบียนสอบ
กำหนดสอบ เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี

SSTC-เรียนต่อสิงคโปร์ โรงเรียนในสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

ระยะเวลาเรียน Intensive : 10 เดือน (สำหรับนักเรียนที่จบ ม.3) และหลักสูตรปกติ 16 เดือน (สำหรับนักเรียนที่จบ ม.2)
เริ่มเรียน มกราคม สำหรับหลักสูตร 10 เดือน และ มิถุนายน สำหรับหลักสูตร 16 เดือน
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 – 17:00 น.
ค่าหลักสูตร GCE ‘O’ Level ระยะเวลา 10 เดือน ราคา S$ 11,533.10 / GCE ‘O’ Level ระยะเวลา 16 เดือน ราคา S$ 17,967.27
ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร การดำเนินการสมัครเรียนและจัดทำวีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

ascensia logo เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนสิงคโปร์ เตรียมสอบโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

ระยะเวลาเรียน 16 เดือน
เริ่มเรียน 20 กรกฏาคม 2558 – 16 พฤศจิกายน 2559
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:45 – 16:30 น.
ค่าหลักสูตร S$ 18,971
ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร การดำเนินการสมัครเรียนและจัดทำวีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน
Share This