Coleman College จัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยจดทะเบียนเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนอย่างถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ (MOE) ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี ในงานด้านการศึกษาและการอบรม จึงทำให้มีจำนวนของนักเรียนสิงคโปร์ และนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น จีน เกาหลี เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ญี่ปุ่น ไต้หวัน และนักเรียนจากประเทศอื่นๆ โดยหลักสูตรที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้- หลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

– หลักสูตรเตรียมสอบวุฒิ GCE ‘O’ / ‘A’ Level

– หลักสูตร Certificate in Tourism and Hospitality Management

– หลักสูตร Diploma in International Hospitality Management

– หลักสูตร Diploma in International Tourism Management

– หลักสูตร Advanced Diploma in Tourism and Hospitality Management

หลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

(Preparatory Course for Entrance Examination to Government School in Singapore)

การสอบ AEIS คืออะไร ? การสอบ AEIS (Admission Exercise for International Students) จัดขึ้นเพื่อสอบวัดระดับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ การสอบจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ นักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน โดยวัดจากผลคะแนนสอบ นักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบดีจะได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ดังนั้นผลคะแนนสอบ AEIS จึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนจะได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนใด
วัตถุประสงค์และผู้สมัคร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ทั้งระดับประถมศึกษา (ประถม 2-5) และมัธยมศึกษา (มัธยม 1-3) โดยหลักสูตรนี้จะเน้นสอนวิชาที่ใช้ในการสอบ คือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ภาษาที่ใช้สอนคือภาษาอังกฤษ
วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ    7 – 9+ ปี
ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ    8 – 10+ ปี
ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ    9 – 11+ ปี
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 อายุ   10 – 12+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ  12 – 14+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ  13 – 15+ ปี
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ  14 – 16+ ปี
กำหนดสอบ เดือนกันยายนหรือตุลาคม ของทุกปี
ระยะเวลาเรียน 26 สัปดาห์
เริ่มเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
เวลาเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 15.45 น.
ค่าหลักสูตร S$ 7,650.50
ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร การดำเนินการสมัครเรียนและจัดทำวีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวุฒิ GCE ‘O’ Level
Preparatory Course for Singapore-Cambridge General Certificate of Education Examination Ordinary (O) Level

Cambridge GCE ‘O’ Level เป็นระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลก สิงคโปร์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้นำระบบการศึกษานี้มาใช้ในการเรียนการสอน วุฒิการศึกษา GCE ‘O’ Level เป็นวุฒิการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-4) โดยเป็นข้อบังคับสำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ทั้งที่เรียนแบบสายพิเศษ (Express) และเรียนแบบสายปกติ (Normal) รวมถึงนักเรียนทุกคนที่เลือกเรียนระบบ Singapore GCE จะต้องสอบให้ผ่านระดับ GCE ‘O’ Level เพื่อนำคะแนนไปสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

  • นักเรียนที่มีผลการสอบวุฒิ GCE ‘O’ Level ในเกณฑ์ดีมากใน 6 วิชา สามารถใช้วุฒิสมัครเรียนต่อในวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษา (Junior College) 2 ปี เพื่อสอบและรับวุฒิ GCE ‘A’ Level และนำไปสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
  • ในกรณีที่ผลคะแนนสอบในเกณฑ์ดีใน 5 วิชา นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GCE ‘O’ Level สมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยอาชีวะ (Polytechnic) 3 ปี ในสิงคโปร์และเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนในสิงคโปร์ได้เช่นกัน โดยที่ไม่ต้องสอบวุฒิ GCE ‘ A’ Level
ผู้สมัคร นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับเตรียมอุดมศึกษาที่สิงคโปร์
วิชาที่ใช้สอบ 7 วิชา : ภาษาอังกฤษ พื้นฐานคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เสริม ฟิสิกส์ เคมี บัญชี และภูมิศาสตร์
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร 15 ปีขึ้นไป ในปีที่ลงทะเบียนสอบ
กำหนดสอบ เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี
ระยะเวลาเรียน 10 / 15 / 24 เดือน
เริ่มเรียน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 15.45 น.
ค่าหลักสูตร GCE ‘O’ Level ระยะเวลา 10 เดือน ราคา S$ 12,893.50GCE ‘O’ Level ระยะเวลา 15 เดือน ราคา S$ 17,815.50

GCE ‘O’ Level ระยะเวลา 24 เดือน ราคา S$ 25,198.50

ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร การดำเนินการสมัครเรียนและจัดทำวีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวุฒิ GCE ‘A’ Level
Preparatory Course for Edexcel General Certificate of Education Advanced Level

ผู้สมัคร นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร ‘O’ Level ที่ต้องการเรียนต่อใน Junior College เพื่อสอบรับวุฒิ GCE ‘A’ Level เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ
วิชาที่ใช้สอบ วิชาทั่วไป ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ บัญชีเบื้องต้น ฟิสิกส์ ความรู้ทางด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์อายุของผู้สมัคร 16 ปีขึ้นไป
กำหนดสอบ เดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี
ระยะเวลาเรียน 24 เดือน
เริ่มเรียน มกราคม และกรกฎาคม
ตารางเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:00 – 15:45 น.
ค่าหลักสูตร S$ 44,030.50
ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัคร การดำเนินการสมัครเรียนและจัดทำวีซ่านักเรียนใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน
Share This