Alliance-Univeristy1
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ และถือเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพียงแห่งเดียวของเมืองบังกาลอร์ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยจะแวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด ให้ความร่มรื่น เหมาะกับการเรียน การอ่านหนังสือของนักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น Alliance University ยังได้รับความมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และสังคม เช่น เบลเยี่ยม จีน ฝรั่งเศส เยอรมันนี รัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษา ที่จะได้รับประสบการณ์จากเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลในอนาคต
หลักสูตรที่เปิดสอนและค่าใช้จ่าย (รายปี)ปริญญาตรี

Bachelor of Business Management (BBM) หลักสูตร 3 ปี US$ 3,450 / ปี
Bachelor of Commerce (B.Com) หลักสูตร 3 ปี US$ 3,450 / ปี
Bachelor of Mechanical Engineering หลักสูตร 4 ปี US$ 3,450 / ปี
Bachelor of Electrical & Electronics Engineering หลักสูตร 4 ปี US$ 3,450 / ปี
Bachelor of Electronics & Communication Engineering หลักสูตร 4 ปี US$ 3,450 / ปี
Bachelor of Aerospace Engineering หลักสูตร 4 ปี US$ 3,450 / ปี
Bachelor of Computer Science & Engineering หลักสูตร 4 ปี US$ 3,450 / ปี
Bachelor of Information Technology หลักสูตร 4 ปี US$ 3,450 / ปี

ปริญญาโท

Business Administration (MBA) หลักสูตร 2 ปี US$ 6,500 / ปี

หอพักในมหาวิทยาลัย

หอพักรายปี            70,000 บาท / ปี พร้อมอาหาร 3 มื้อ

เกณฑ์การรับสมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS 5.5) ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนก่อนเปิดภาคเรียนแรกอย่างน้อย 2-3 เดือน

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 : สิงหาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี

ภาคการศึกษา 2:   ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี

เปิดรับสมัคร : พฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี

www.alliance.edu.in

Share This