การสอบ AEIS คืออะไร ?

การสอบ AEIS (Admission Exercise for International Students) จัดขึ้นเพื่อสอบวัดระดับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ การสอบจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ นักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่ตรงกับความ สามารถของนักเรียน โดยวัดจากผลคะแนนสอบ นักเรียนที่ได้ผลคะแนนสอบดีจะได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่ มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ดังนั้นผลคะแนนสอบ AEIS จึงมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนจะได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนใด

การสอบ S-AEIS 

การสอบ S-AEIS (Supplementary Admission Exercise for International Student) จัดขึ้นเพื่อนักเรียนที่พลาดโอกาสในการสอบ AEIS สามารถเข้าสอบ S-AEIS เพื่อเข้าเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์ได้ การสอบ S-AEIS จำนวนที่ว่างของแต่ละโรงเรียนจะมีจำนวนจำกัด อีกทั้งในแต่ละปีการศึกษา การสอบ S-AEIS ไม่ได้เปิดการสอบครบทุกระดับชั้น ดังนั้นนักเรียนที่สามารถสอบผ่านในการสอบครั้งแรก AEIS จะได้เปรียบกว่าในเรื่องของจำนวนที่ว่างของแต่ละโรงเรียนและการเปิดภาคเรียนที่ตรงตามปีการศึกษาในต้นเดือนมกราคม

วันสอบ ระดับชั้น วันประกาศผล
AEIS  29 กันยายน 2558

30 กันยายน 2558

ประถมศึกษาปีที่ 2-5

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

14 ธันวาคม 2558

24 ธันวาคม 2558

S-AEIS 24  กุมภาพันธ์ 2559

24  กุมภาพันธ์ 2559

ประถมศึกษาปีที่ 2-4

มัธยมศึกษาปีที่ 1-2

11 กุมภาพันธ์ 2559

 

Share This