เรียนภาษาญี่ปุ่น ในกรุงโตเกียว

Tokyo Central Japanese Language School (TCJ) เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ทำให้นักเรียนต่างชาติมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบัน และการเรียนการสอนของคณะครูอาจารย์ รวมไปถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือของบุคคลากรในสถาบัน TCJ
5 เหตุผล สำหรับการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น กับ TCJ
1. ความหลากหลายของเชื้อชาติ ในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่เดินทางทางเข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบัน TCJ จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไม่มีสถาบันสอนภาษาอื่นๆทำได้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนเดินทางมาเรียนกับ TCJ จาก81 ประเทศ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราชาว TCJ ที่ได้สร้างทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นให้กับนักเรียนทุกคน เพราะสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนต่างชาติมีโอกาสในการเรียนรู้
2. คำแนะนำในการหางาน หรือการช่วยสมัครเรียนในโรงเรียนต่างๆ สิ่งที่ TCJ ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนไปถึงจุดมุ่งหมายอันสูงสุดหลังจากจบหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนั้น ก็คือการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน โรงเรียนวิชีพเฉพาะทาง หรือมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
3. มหาวิทยาลัยและโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางในเครือข่าย สถาบัน TCJ มีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนวิชาชีพฉพาะทางและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมากมายหลากหลายสาขาวิชา จึงทำให้ TCJ สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง เพื่อเป็นการรองรับอนาคตที่สดในของนักเรียนต่อไป
4. หลักสูตรฝึกเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น TCJ มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรฝึกเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น ทำให้ TCJ สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนไปเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย
5. กิจกรรมที่หลากหลาย TCJ อยากให้นักเรียนที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ TCJ เมื่อจบไปแล้ว เป็นบุคคลากรระดับนานาชาติที่เต็มไปด้วยความสามารถ จึงได้จัดกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปีนอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย
หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น กับ TCJ เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้วีซ่านักเรียนและใช้เวลาเรียนภาษาที่โตเกียว 1 – 2 ปี โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น (ฟัง / พูด / อ่าน และเขียน) อย่างสมดุล เพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

สนใจรายละเอียดติดต่อ www.iep-study.com
Tel. 02 117-4166 / 085 235-2165

Share This