Study in KOREA
เรียนต่อเกาหลี เรียนภาษาที่เกาหลี เรียนต่อมหาวิทยาลัยในเกาหลี

ประเทศเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี หรือเรียกทั่วไปว่า เกาหลีใต้ (South Korea) มีประชากร ประมาณ 50 ล้านคน มีกรุงโซล (Seoul) เป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรอาศัยอยู่ในกรุงโซล ประมาณ 10 ล้านคน ทางทิศเหนือของประเทศมีพรมแดนติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้นแบ่งแยกอยู่ เกาหลีมีชุดประจำชาติเรียกว่า ฮันบก ประเทศเกาหลีไม่มีศาสนาประจำชาติ ประชาชนประมาณครึ่งหนึ่ง ไม่มีศาสนา รองลงมานับถือศาสนาคริสต์และพุทธ ตามลำดับ สกุลเงินที่ใช้ในประเทศเกาหลี คือ สกุลวอน (KRW)

ด้านการศึกษา ประเทศเกาหลีมีการจัดแบ่งระบบการเรียนแบบ 6 – 3 – 3 – 4 เหมือนกับประเทศไทย คือ ประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี และระดับอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 4 ปี แต่ที่แตกต่างจากไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ด้วยกัน คือ ระบบการศึกษาในประเทศเกาหลี ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการจัดระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดย “The World Top 20 Education Poll” โดยการนำปัจจัยทางด้านการศึกษา มาเป็นเกณฑ์ในการสำรวจครั้งนี้ เช่น คะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ของระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อัตราการสำเร็จทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น การศึกษาในประเทศเกาหลีสมัยใหม่ มุ่งเน้นความรู้ทางด้านเครือข่ายสารสนเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลูกสร้างนิสัยของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับยวุชนรุ่นใหม่ มีการแข่งขันทางด้านการเรียนอย่างหนักทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ประกอบการเรียน

Share This