Dayananda-Sagar-University1
DSU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ประกอบไปด้วย 2 วิทยาเขต คือที่ Kumaraswamy Layout และ Kanakapura Road เปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น Pre University (ม.5-ม.6) และปริญญาตรี – โท มากมายหลากหลายสาขาวิชา โดย DSU จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยที่สุดในเมืองบังกาลอร์ รวมไปถึงคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 1,000 คน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินทางเข้ามาศึกษาที่ DSU มากถึง 12,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 400 คน จากประเทศจีน เกาหลี ไทย อิหร่าน มองโกเลีย ซาอุดิอาระเบีย เนปาล และนักศึกษาจากประเทศตะวันตก เช่น ฝรั่งเศส และฟินแลนด์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน

หลักสูตรและค่าใช้จ่าย (รายปี)

ปริญญาตรี

Bachelor of Computer Application (BCA) หลักสูตร 3 ปี US$ 3,200 / ปี
Bachelor of Science in Computer (B.Sc) หลักสูตร 3 ปี US$ 3,200 / ปี
Bachelor of Business Management (BBM) หลักสูตร 3 ปี US$ 3,200 / ปี
Bachelor of Commerce (B.Com) หลักสูตร 3 ปี US$ 3,200 / ปี
Bachelor of Pharmacy (B.Pharma) หลักสูตร 4 ปี US$ 5,200 / ปี
Bachelor of Engineering (B.E.)
Civil หลักสูตร 4 ปี US$ 5,210 / ปี
Chemical หลักสูตร 4 ปี US$ 5,210 / ปี
Industrial หลักสูตร 4 ปี US$ 5,210 / ปี
Tele-Communication หลักสูตร 4 ปี US$ 6,360 / ปี
Mechanical หลักสูตร 4 ปี US$ 6,360 / ปี
Computer Science หลักสูตร 4 ปี US$ 9,610 / ปี
Bachelor of Architecture หลักสูตร 5 ปี US$ 5,210 / ปี

ปริญญาโท

Master of Business Administration (MBA) หลักสูตร 2 ปี US$ 6,700 / ปี
Master of International Business (MIB) หลักสูตร 2 ปี US$ 6,700 / ปี
Master of Computer Application (MCA) หลักสูตร 3 ปี US$ 4,900 / ปี
**สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวฯ

หอพักในมหาวิทยาลัย

หอพักรายปี US$ 2,500 / ปี

เกณฑ์การรับสมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS 5.5) ในกรณีไม่มีผลสอบ IELTS จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอนก่อนเปิดภาคเรียนแรกอย่างน้อย 2-3 เดือน

ภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 : กรกฎาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี

ภาคการศึกษา 2: ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี

เปิดรับสมัคร : พฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี

www.dayanandasagar.edu

Share This