เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อต่างประเทศ IEP Study

ญี่ปุ่นเป็นประเทศในทวีปเอเชียที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีมาอย่างยาวนาน มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเอง อย่างที่ทราบดีโดยทั่วไปว่าคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัย เคร่งครัดต่อกฎระเบียบอย่างดียิ่ง มากไปกว่านั้นคือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีญี่ปุ่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่ ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นถือเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่สุดในการพัฒนาคน เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด ในแต่ละปีมีนักเรียน นักศึกษามากมายมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆ ของเอเชียรวมอยู่ด้วย ไม่เพียงแต่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นเท่านั้น ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ แต่หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน นักเรียนเหล่านี้ทุ่มเทศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นคุณภาพดี ที่แนะนำให้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไป คือ Tokyo Central Japanese Language School หรือ TCJ

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2

 

Tokyo Central Japanese Language School (TCJ) เรียนภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อญี่ปุ่น

TCJ เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ทำให้นักเรียนต่างชาติมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบัน และการเรียนการสอนของคณะครูอาจารย์ รวมไปถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือของบุคคลากรในสถาบัน TCJ

 

5 เหตุผล สำหรับการเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น กับ TCJ

  1. ความหลากหลายของเชื้อชาติ ในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่เดินทางทางเข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับสถาบัน TCJ จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งไม่มีสถาบันสอนภาษาอื่นๆทำได้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนเดินทางมาเรียนกับ TCJ จาก81 ประเทศ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราชาว TCJ ที่ได้สร้างทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นให้กับนักเรียนทุกคน เพราะสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนต่างชาติมีโอกาสในการเรียนรู้
  2. คำแนะนำในการหางาน หรือการช่วยสมัครเรียนในโรงเรียนต่างๆ สิ่งที่ TCJ ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนไปถึงจุดมุ่งหมายอันสูงสุดหลังจากจบหลักสูตรการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนั้น ก็คือการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน โรงเรียนวิชีพเฉพาะทาง หรือมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
  3. มหาวิทยาลัยและโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางในเครือข่าย สถาบัน TCJ มีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนวิชาชีพฉพาะทางและมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมากมายหลากหลายสาขาวิชา จึงทำให้ TCJ สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง เพื่อเป็นการรองรับอนาคตที่สดในของนักเรียนต่อไป
  4. หลักสูตรฝึกเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น TCJ มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรฝึกเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น ทำให้ TCJ สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนไปเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วย
  5. กิจกรรมที่หลากหลาย TCJ อยากให้นักเรียนที่มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับ TCJ เมื่อจบไปแล้ว เป็นบุคคลากรระดับนานาชาติที่เต็มไปด้วยความสามารถ จึงได้จัดกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปีนอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่น นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่น กับ TCJ

tcj

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

เป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้วีซ่านักเรียนและใช้เวลาเรียนภาษาที่โตเกียว 1 – 2 ปี โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น ฟัง  พูด  อ่าน และเขียน อย่างสมดุล เพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

ระยะเวลาของหลักสูตร:   1 – 2 ปี
ช่วงเวลารับสมัคร:            มค. / เมย. / กค. / ตค.
ระดับชั้นเรียน:                 8 ระดับ (ระดับต้น I-II , ระดับกลาง I – III , ระดับสูง I – II และระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย)
เวลาเรียน:                      จันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 ชม. Morning เป็นของ Advance Class 8.00 – 12.20am. Afternoon เป็นของ Beginner Class 13.20 – 16.40 pm.

 

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น หรือหลักสูตรภาคฤดูร้อน

เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนการสนทนา ซึ่งจะเป็นการสอนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน (ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน) นักเรียนจะได้ฝึกการพูดภาษาญี่ปุ่นในหลายๆสถานการณ์ เช่น ในรถไฟ ในร้านอาหาร การซื้อของ เป็นต้น มีกิจกรรมนอกหลักสูตรจัดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง โดยเป็นการสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น ในโครงการ Summer Camp 2017 แต่สำหรับนักเรียนที่ต้องการเดินทางไปเรียนและหาประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถสมัครในโครงการหลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลา:                2 สัปดาห์ ขึ้นไป
ช่วงเวลารับสมัคร :   มค. / เมย. / กค. / ตค.
เริ่มเรียน:                 เริ่มเรียนได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
เวลาเรียน:             จันทร์ – ศุกร์ วันละ 4 ชม. Morning เป็นของ Advance class 8.00 – 12.20 am. Afternoon เป็นของ Beginner class 13.20 – 16.40 pm.

ค่าเรียน

    2 สัปดาห์ = 39,800 JYP (13,675 Baht)
    3 สัปดาห์ = 55,500 JYP (18,900 Baht)
    4 สัปดาห์ = 68,580 JYP (23,600 Baht)

 

Accommodation ที่พักนักเรียน

หอพักหรือ ที่พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น TCJ สามารถจัดหาหอพักนักเรียน หรือที่พักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น (Homestay) สำหรับนักเรียน โดยราคาค่าเช่าห้องสำหรับหอพักนักเรียน เริ่มต้นที่ประมาณ 30,000 เยน ต่อเดือน เป็นหอพักที่สถาบันสอนภาษา TCJ ได้คัดสรรมาอย่างดีสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัย สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักกับ Host หรือครอบครัวชาวญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,500 เยน ต่อวัน หรือประมาณ 105,000 เยน ต่อเดือน หรือถ้านักเรียนมีเพื่อนหรือครอบครัวพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น จะพักกับบุคคลเหล่านั้นก็ได้

 

 

 

Share This