%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab

HTMi ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลูเซิร์นประมาณ 40 นาที เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรการโรงแรมในสวิส