ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อต้องไปเรียนต่ออินเดีย

น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปเรียนต่ออินเดียควรศึกษาขั้นตอนการรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อน้องๆ เดินทางไปถึงประเทศอินเดีย ในสแตมป์วีซ่านักเรียน จะมีเขียนข้อความว่า “Registration required after 180 days of continuous stay in India, Registration within 14 days of arrival in India “ หมายถึงว่า น้องๆ ที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศอินเดียเกิน 180 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานงานตรวจคนเข้าเมือง Foreign Resident Registration Office (FRRO) ภายใน 14 วันหลังจากเดินทางถึงอินเดีย

เรียนต่ออินเดีย เรียนอินเดีย วีซ่านักเรียนอินเดีย

การรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

วัตถุประสงค์ของการรายงานตัวคือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องการให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ถือเป็นบุคคลต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่อินเดีย มีวัตถุประสงค์ใดจึงต้องอยู่นานกว่า 180 วัน หรือน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนต่อที่อินเดียที่มีระยะเวลาที่เกิน 180 วัน จะต้องแจ้งข้อมูลว่ามาเรียนต่ออินเดีย ในระดับชั้นไหน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย โดยน้องๆ จะต้องยืนเอกสารประกอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตามข้อมูลการศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนวันรายงานตัว การรายงานตัวนี้จะต้องทำประจำทุกๆ ปี เนื่องจากเอกสารที่น้องๆ จะได้รับมานั้นจะมีอายุเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น และน้องจะต้องใช้เอกสารที่ได้รับจาก FRRO นี้ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินที่อินเดีย ในการเข้าและออกทุกครั้ง ในกรณีที่ลืมเอกสารในวันที่จะต้องเดินทาง จะต้องกลับไปเอาเอกสารมาให้ทัน ไม่เช่นนั้นไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศอินเดียได้ สำหรับน้องๆ ที่ทำเอกสารหาย จำเป็นต้องไปรายงานตัวที่ FRRO อีกครั้งก่อนเดินทางออกจากประเทศอินเดีย

เอกสารที่จะต้องใช้ในวันรายงานตัว

  1. พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา
  2. สำเนาวีซ่านักเรียน
  3. เอกสารแสดงที่อยู่ที่อินเดีย (Address prove)
  4. เอกสารรับรองสถานะนักศึกษาจากสถานศึกษา
  5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
  6. Online Application Form ที่ใส่ข้อมูลอย่างครบถ้วน
  7. Slip ATM (ใบเสร็จจากการกดเงินด้วยบัตร ATM) 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://boi.gov.in/content/online-registration 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> www.iep-study.com 

Share This