ระบบการศึกษาของอินเดีย

ระบบการศึกษาของประเทศอินเดีย ได้วางระบบการศึกษาแบบประเทศอังกฤษ คือ ประถมศึกษา 1 – ประถมศึกษา 6 (Primary School 6 ปี) มัธยมศึกษา 1 – มัธยมศึกษา 4 (Secondary School 4 ปี) มัธยมศึกษา 5 – มัธยมศึกษา 6 (High School 2 ปี) และมหาวิทยาลัย (Bachelor 3 ปี) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 5 หลักสูตรการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และมีภาษาที่สองเป็นวิชาเลือก เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

ระบบ ICSE -ISCE เป็นระบบการเรียนการสอนที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ซึ่งจัดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษล้วน เน้นการเรียนการสอนแบบทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ เมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับมัยธยมต้น (Grade 10 )จะมีการสอบวัดผลโดยข้อสอบกลาง เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย (Grade 11 ) และเมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ก็จะมีการสอบวัดผลอีกครั้ง ระบบนี้เป็นระบบที่มีมาตราฐานการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนไทยมากที่สุด อีกทั้งยังเหมาะกับนักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยใน อินเดียหรือไม่ เนื่องจากนักเรียนสามารถนำวุฒิกลับมาเทียบในเมืองไทยได้

ระบบ Cambridge IGCSE เป็นระบบที่นักเรียนที่มีประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนนานาชาติหรือในต่างประเทศจะค่อนข้างคุ้นเคย ซึ่งเป็นระบบที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ ซึ่งระบบนี้เป็นระบบการศึกษาที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในสหราช อาณาจักรอังกฤษ โดยที่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือเกรด 8 จะต้องเรียนวิชาบังคับให้ผ่าน 5 วิชาจาก 6 วิชา นักเรียนจะใช้เวลาในการเรียนโดยเฉลี่ย 1 ปี นักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร

GCE O-Level ซึ่งมาตรฐานการสอบแบบ GCSE ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย นักเรียนสามารถนำผลการสอบมาสมัครเรีนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในไทยได้ และถ้านักเรียนต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในในต่างประเทศ นักเรียนจะต้องเรียนต่อในระดับสูงอีก 3 วิชา จึงจะได้รับประกาศนียบัตร GCE-A Level ซึ่งนักเรียนสามารถนำวุฒิไปสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ ระบบนี้เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งการ เขียน การพูด การฟัง และการอ่าน

ระบบ CBSE เป็นระบบการเรียนการสอนแบบเก่า ถึงแม้จะมีใช้การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่ก็มีบางวิชาที่มีการสอนหลักสูตรภาษาฮินดี หรือบางโรงเรียนอาจจะไม่มีการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเลย และเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจำมากกว่า ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะกับนักเรียนอินเดียมากกว่านักเรียนต่างชาติ

ระบบ Matriculation หรือ ระบบState Board เป็นหลักสูตรที่รัฐบาลกลางของอินเดียให้อำนาจหน้าที่การดูแลและควบคุมหลัก สูตร เป็นหน้าที่อยู่รัฐบาลประจำรัฐ ซึ่งเป็นการเรียนในระบบภาษาอังกฤษล้วน การเรียนการสอนที่เข้มข้น เรียนหนัก เน้นเนื้อหา และเป็นภาษาอังกฤษล้วน เมื่อจบมัธยมต้น(Grade 10 ) และมัธยมปลาย(Grade 12 ) จะมีการสอบวัดผลจากข้อสอบกลาง

ระบบ Pre-University (PUC) เป็นระบบที่แต่ละมหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดหลักสูตรขึ้นมาสำหรับนักเรียน มัธยมปลาย (Grade 11 – 12 ) หลังจบการศึกษา นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ได้ ในการเรียนการสอนระบบนี้เหมาะกับนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้นๆ ในอินเดียเท่านั้น แต่ไม่เหมาะกับนักเรียนที่จะใช้วุฒินี้ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ ในต่างประเทศ เพราะไม่สามารถนำกลับมาเทียบวุฒิได้

การเทียบวุฒิการศึกษา ติดต่อที่ :
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โทร. 02-281 7185

เรียนต่ออินเดีย ศึกษาต่ออินเดีย เรียนอินเดีย เรียนต่อปริญญาตรีในอินเดีย เรียนบังกาลอร์ เรียนต่อมหาวิทยาลัยในอินเดีย Christ University

Share This