นักเรียนไทยในเมืองบังกาลอร์ เลือกเรียนต่ออินเดีย เพราะเหตุผลต้องการไปเรียนต่างประเทศด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพถูก ตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทย เดินทางเพียง 3.30 ชม.จากกรุงเทพ สู่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้เมืองบังกาลอร์ เมืองแห่งไอทีระดับโลก เป็นจุดหมายปลายทางของนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ที่เดินทางเข้าไปเรียนต่อบังกาลอร์ มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ ชื่อ ไคร์ส ยูนิเวอร์ซิตี้ Christ University (CU) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโดย India Today ยกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของอินเดีย ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Bachelor of Computer Application – BCA) และคณะบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration – BBA) โดยค่าเรียนเริ่มต้น สำหรับปริญญาตรีของ CU คือ คณะศิลปะศาสตร์ ภาษาอังกฤษ, คณะเศรษฐศาสตร์ เทอมละ 40,000 บาท หลักสูตร 3 ปี เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษา นอกจากการเรียน การใช้ชีวิตนักศึกษาในอินเดียก็เป็นการเปิดประสบการณ์และเป็นการจุดประกายความคิดให้กับเด็กนักเรียนไทยให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เรียนรู้การปรับตัว การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง แลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อเป็นการต่อยอดทางด้านความคิดต่อไปในอนาคต สามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนและการทำงานต่อไป

ข้อมูลค่าเรียน ค่าใช่จ่ายในอินเดีย ติดต่อ www.ieps-study.com หรือ Tel. 02 117-4166

Share This